0

Nu ai niciun produs în coș.

TERMENI ȘI CONDIȚII

1.APLICABILITATEA CONTRACTULUI; SUVERANITATE

1.1 Termenii și condițiile prevăzute în acest Contract se vor aplica relației comerciale dintre Expressoft Technology și Client pentru Produsele comandate de Client prin intermediul Magazinului on-line, pentru Comandă acceptată de Expressoft Technology.

Expressoft Technology poate furniza prin acest Contract Programe,, Echipamente, Bunuri și Servicii, cum ar fi Servicii de suport tehnic, Servicii de service, Serviciile Cloud, Serviciile Suplimentare, Programe Terte , în baza Comenzii al Clientului acceptat de Expressoft Technology.

1.2. Clientul poate transmite un Comandă exclusiv prin intermediul Magazinului on-line, prin utilizarea Contului său. Clientul, prin lansarea Comenzii, acceptă în mod unilateral, integral, expres și irevocabil, prevederile acestui document. Un Comandăce emană de la Client este opozabil acestuia.

1.3. Orice Comandă ce emană de la Client trebuie acceptat de Expressoft Technology. Orice referire la Contract include o referire la Comanda acceptată de Expressoft Technology. Nicio Comandă neconfirmată de către Expressoft Technology nu are valoare de Contract și nu obligă Expressoft Technology în vreun fel. Expressoft Technology va confirma o Comandă prin transmiterea către Client a confirmării scrise prin e-mail la adresa de e-mail indicată de Client, fără a fi necesară nicio confirmare de primire din partea acestuia.

1.4. Odată cu confirmarea de către Expressoft Technology a Comenzii, acest Contract intră în vigoare și produce efecte juridice între Expressoft Technology și Client. Contractul și Comanda acceptată de Expressoft Technology, care este parte integrantă din Contract, reprezintă întreaga ințelegere a părților.

1.5. Acest Contract va fi în vigoare pe toată durata relației comerciale a părților/ și produce efecte până la îndeplinirea obligațiilor asumate de către Părți și ulterior, pentru drepturile și obligațiile ce subzistă încetării lui. Pentru Servicii, durata Contractului este limitată la cantitatea (unitatea de măsură = 1 lună) comandată de Client prin Comanda acceptată de Expressoft Technology, care în nicio situație nu poate fi mai mică de 12 luni, sau la durata necesară executării obligațiilor asumate de Expressoft Technology, în situația in care Clientul a achiziționat servicii cu o singură prestație. Expressoft Technology va notifica Clientul în avans cu privire la expirarea unui Contract, iar Clientul își va putea exprima intenția fermă de reînnoire sau încetare a Contractului la data aniversară a acestuia.

1.6. Pentru a accesa Magazinul on-line și a putea face Comandă, Clientul nu este obligat să dețină un Cont, dar își poate crea unul, identificat prin nume de utilizator și parolă. Clientul trebuie să completeze în cadrul procesului de înregistrare și creare a Contului informații complete, corecte și de actualitate. Ca urmare a modificării acestor date, ulterior în cadrul procesului de administrare a profilului Contului, va prevala și va fi valabilă ultima modificare a datelor.

Clientul garantează că are dreptul de a folosi în procesul de înregistrare orice nume sau marcă de comerț și că utilizarea oricărui nume sau mărci de comerț nu încalcă dreptul unui terț. Clientul are obligația de a asigura utilizarea Contului exclusiv prin intermediul Reprezentantului.

Clientul este considerat în mod automat și pe deplin angajat de către Reprezentant și va răspunde în întregime pentru toate Comenzile și Contractele încheiate, orice operațiune îndeplinită de către Reprezentant fiindu-i în întregime opozabilă.

Persoana fizică care utilizează Contul declară pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevazută de Codul Penal pentru fals în declarații, că a adus la cunoștință Clientului această clauză și că este reprezentantul legal al Clientului și are dreptul de a derula operațiuni comerciale prin Cont cu Expressoft Technology. Clientul va păstra confidențialitatea cu privire la informațiile de Cont, numele de utilizator și/sau parola, precum și toate activitățile și raporturile juridice derulate prin Cont. Clientul va informa de îndată Expressoft Technology cu privire la orice încercare de utilizare sau utilizare neautorizată a parolei(lor) sau contului.

Expressoft Technology nu este responsabilă pentru erorile și/sau prejudiciile survenite în urma neglijenței Clientului privind confidențialitatea informațiilor de Cont, a numelui de utilizator și/sau a parolei sale. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Clienți, în acest caz, Clientul va onora toate Comenzile acceptate de Expressoft Technology, fără nicio declinare de răspundere. În situația în care Expressoft Technology descoperă Conturi partajate astfel, aceasta își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Magazinul on-line.

1.7. Termenii referențiați cu majuscule în acest Contract vor avea înțelesul definit în cuprinsul Contractului sau mai jos:

"Acordul de licență" este o înţelegere legală între Dvs. ca utilizator (persoană fizică sau juridică) şi Expressoft Technology SRL privind serviciile aferente produselor software care includ: programele propriu zise, baza de date, şi documentaţia tiparită aferentă (dacă este cazul) sau documentaţia electronică şi on-line, denumit în continuare PRODUSUL SOFTWARE. Prin instalarea, copierea, utilizarea, transferul sau orice altă acţiune asimilată cu utilizarea PRODUSULUI SOFTWARE, sunteţi de acord cu condiţiile prezentului Angajament de Licenţiere. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prezentului Angajament de Licenţiere, nu aveţi dreptul de instalare, copiere, transfer sau întreprinderea oricărei alte acţiuni care poate fi privită ca utilizare a PRODUSULUI SOFTWARE.

Pentru Aplicații Embedded și Sisteme Embedded, care se aplică Binarelor MS și include pentru fiecare Produs MS termenii și condițiile prevăzute la https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/ForallSoftware/all Angajamentul de licență" înseamnă acordul de licență dintre Expressoft Technology și Client pentru Programe și/sau Baze de date și care nu se aplică Produselor MS conținute în acestea, ci doar Binarelor Expressoft Technology;

"Bunurile" – reprezintă accesoriile consumabile, furnizate de Expressoft Technology, ale unui echipament, cum ar fi, dar fără a se limita la: role de hârtie, riboane, tonere etc.

"Condiții Generale de Garanție" – reprezintă politicile de garanție ale Expressoft Technology, astfel cum sunt acestea modificate din timp în timp și cuprinde regulile, termenii și condițiile, conform cărora aceasta acordă garanție pentru Produsele comercializate. Condițiile Generale de Garanție sunt atașate prin referință fiecărui Contract și fac parte integrantă din acesta.

"Contract de licența, servicii, echipamente și bunuri" – reprezintă prezentul Contract între Client și Expressoft Technology, încheiat prin mijloace electronice, prin plasarea de către Client a unui Comandă și confirmarea scrisă prin mijloace electronice de către Expressoft Technology a acestuia, precum și în cazul în care este aplicabil, toate anexele atașate sau încorporate prin referința acestuia (cum ar fi Termenii suplimentari etc).

Poate fi referențiat pe scurt "Contractul Client" – persoana juridică, deținătoare a unui Cont pe adresa web www.expressoft.ro, ce emite un Comandă către Expressoft Technology prin Magazinul on-line existent la adresele www.expressoft.ro și www.expressoft.ro/shop. Orice referire în acest Contract la Client include și o referire la Reprezentant, cu excepția situației când contextul impune clar în mod diferit. "Cont" înseamnă ansamblul unic format din informațiile de cont, accesat prin nume de utilizator și parolă, care permit unui Client accesul în Magazinul on-line, de la adresa Site-ului, prin care Clientul poate face ComenzileInformațiile de cont reprezintă datele legale de identificare ale Clientului și Reprezentantului, precum și informațiile asociate cardului bancar utilizat de Client în relația cu Expressoft Technology.

"Conținut" înseamnă toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, precum și conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Expressoft Technology prin mijloace electronice, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia.

„Documentație” înseamnă specificațiile și documentația tehnică pentru Serviciile Cloud, Programele Expressoft sau Suport Tehnic (după caz) publicate pe site-ul nostru web, actualizate de noi periodic.

„Document de comandă” reprezinta instrumentul semnat intre Client si Expressoft, care prevede conditiile concrete aplicabile unei tranzactii. Documentul de comanda exista numai atasat unui Contract.

"Defecțiune" – reprezintă eșecul Produsului de a respecta specificațiile funcționale conform Contractului și/sau Documentației de utilizare.

"Documentația de utilizare" – reprezintă descrierea Produsului din punct de vedere al utilizării și funcționalităților sale și cuprinde, fără a se limita la, funcțiile acestuia, instrucțiunile de utilizare, specificațiile tehnice pentru configurația hardware și software necesare funcționării corecte a acestuia etc. Pentru unele Produse este reprezentat de Manualul de utilizare. Documentația de utilizare este pusă la dispoziția Clientului pe Site sau livrată odată cu Produsul, după caz.

"Comanda" – reprezintă documentul electronic emis de către Client utilizând Contul, prin Magazinul virtual, către Expressoft Technology, care constată intenția fermă a Clientului de a cumpăra Produsele și a face plata acestora.

"Echipamente" – – reprezinta udn echipament hardware furnizat de Expressoft Clientului, inclusiv cablurile şi accesoriile acesteia, cu exceptia accesoriilor consumabile, si documentatia necesara pentru instalarea, asistenta, utilizarea şi întretinerea acesteia. Echipamentele includ echipamentele pe care se afla instalate Aplicatiile Embedded si care reprezinta Sistemele Embedded. Echipamentele nu includ echipamentele AMEF, care fac obiectul unui contract distinct.

"Imagine" înseamnă Binarele MS și Binarele Expressoft Technology. "Imagine Recovery" înseamnă o copie a Imaginii, astfel cum aceasta a fost instalată prima dată pe Sistemul Embedded. O Imagine Recovery este utilizată pentru reinstalarea Imaginii. "Imagine Update" însemană o Imagine care constă în: a) o versiune updatată a Binarelor MS, sau b) o versiune updatată a Binarelor Expressoft Technology, sau c) o versiune updatată a Binarelor MS și o versiune updatată a Binarelor Expressoft Technology.

"Incident" – reprezintă orice solicitare a Clientului având ca obiect o acțiune din partea Expressoft Technology, transmisă în scris către adresa de e-mail "support@expressoft.eu", indiferent dacă aceasta prin aceasta se reprezintă sau nu o Defecțiune. Incidentul include Defecțiunea. "Informații confidențiale" – desemnează oricare și în acelați timp toate informațiile de orice fel (comerciale, tehnice, financiare, operaționale sau de altă natură) indiferent de suportul pe care s-ar afla și de modul în care au fost dezvăluite, care sunt proprietatea sau constituie informații secrete ale uneia dintre Părți, care nu sunt cunoscute în mod public, și care au fost făcute cunoscute celeilalte părți de către partea căreia îi aparțin și care au fost marcate în clar, în scris, ca fiind confidențiale de cealaltă Parte.

Informațiile confidențiale includ și toate faptele, datele şi informațiile referitoare la activitatea desfaşurată de către oricare Parte, precum şi orice fapt, dată sau informație, aflate la dispoziția sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților, sub rezerva marcării acestora în conformitate cu prezenta definiție.

"Lista de prețuri" – reprezintă lista de tarife a Expressoft Technology de aplicabilitate generală pentru Produsele comercializate de aceasta în Magazinul on-line.

"Magazinul on-line" înseamnă magazinul on-line prin care se comercializează de către Expressoft Technology Produsele, aflat pe Site existent la adresele www.expressoft.ro si www.expressoft.ro/shop.

"Newsletter" însemna mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra Produselor și/sau promoțiilor, desfășurate de către Expressoft Technology într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Expressoft Technology cu referire la informațiile conținute de acesta.

"Orar / program normal de lucru" – De la 08:30 la 17:00, ora locală Expressoft Technology, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

"Produse" – reprezintă denumirea comună folosită pentru a referenția Programele, Echipamentele, Bunurile și Serviciile furnizate de Expressoft Technology. Dacă o referire este facută la Produse, ea va fi considerată făcută la toate și oricare dintre acestea, împreună sau separat.

"Produse MS" înseamnă produsele Microsoft licențiate către Client, prin acest Contract și Acordul de licență pentru Sisteme Embedded.

“Programele Expressoft” se referă la produsele software deținute sau licențiate de Expressoft la care Expressoft acordă acces Clientului ca parte a Serviciilor Cloud, inclusiv Documentația programului, baza de date și orice actualizări ale programului furnizate ca parte a Serviciilor Cloud, instalate pe serverele Expressoft, accesibile prin conexiune internet, contra costului prevazut in Documentul de comanda. Programele includ Aplicatiile Embedded. Termenul „Programe Expressoft” nu include Programe Terte licențiate separat conform Termenilor separati Programe Terte.

„Programe Terte” se referă la programele / solutiile informatice apartinand unor terte parti, care sunt licențiate separat în condițiile Termenilor separați Programe Terte, pentru care Expressoft detine dreptul de a licentia catre Client in termenii si conditiile respective.

„Reînnoire automată” este procesul prin care Durata Serviciilor este prelungită automat pentru o durata suplimentară egala cu Durata Initiala, cu excepția cazului în care Servicii Cloud inceteaza anticipat altfel. Specificațiile de servicii încorporate în Documentul de comanda definesc ce Servicii Cloud sunt eligibile pentru reînnoirea automată, precum și orice termeni aplicabili unei astfel de reînnoiri. Reinnoirea automata nu inseamana pastrarea ofertei financiare sau a preturilor aplicabile pe Durata Initiala, care pot fi modificate de Expressoft, ci faptul ca orice modificare de preturi ulterioare Duratei Initiale a fost acceptata de Client.

"Reprezentant" înseamnă persoana fizică împuternicită în conformitate cu procedurile legale și statutare ale Clientului, de către acesta, pentru a-l reprezenta cu puteri depline în toate operațiile derulate cu Expressoft Technology prin intermediul Magazinului on-line, în scopul executării și încheierii Comenzilor, respectiv Contractelor.

"Sistem Embedded" – reprezintă un sistem de calcul sau un Echipament ce conține o Imagine care este proiectată pentru și se distribuie împreuna cu o Aplicație Embedded. Aceasta va fi determinată ca atare pe Comandă.

„Servicii Cloud” înseamnă, în mod colectiv, serviciile cloud de tip software as a service furnizate de Expressoft și Programele Expressoft conexe, conform prezentului Contract, enumerate în Documentul de comanda. Termenul „Servicii Cloud” nu include Serviciile suplimentare.

„Serviciile Suplimentare” – reprezinta alte servicii decat Serviciile Cloud, care se presteaza la cererea Clientului si se platesc separat. De exemplu, acestea include: Serviciile de Asistenta Tehnica, Serviciile de instruire, Serviciile de service ale Echipamentelor, Serviciile de implementare, Servicii de Dezvoltare / Customizare. Este posibil ca in unele cazuri sa fie necesara achizitionarea de Servicii Suplimentare pentru a permite achizitia si furnizarea Serviciilor Cloud.

„Servicii de service ale Echipamentelor” – reprezinta conditiile de service aplicabile Echipamentelor. Acestea nu includ echipamentele AMEF, care fac obiectul unui contract distinct.

„Servicii de Implementare” – reprezinta servicii ce sunt necesare pentru implementarea Serviciilor Cloud / Programelor Terte, constand in interconectarea si functionarea acestora cu structura informatica software si/sau hardware a Clientului preexistenta instalarii sau cu Echipamente, cu conditia ca aceasta sa fie compatibila cu cerintele specificate de Expressoft in Documentatia de utilizare a Serviciilor Cloud / Programelor Terte. Daca Clientul refuza achizitionarea Serviciilor de implementare necesare, Expressoft este exonerata de obligatia de prestare a Serviciilor Cloud / implementarea Programelor Terte si de orice raspundere subsecventa nascuta din aceasta neexecutare.

Serviciile de Dezvoltare / Customizare” – reprezinta servicii de dezvoltare software constand in configurarile si/sau specificatiile aditionale solicitate de Client in plus fata de o versiune standard de program, conform specificatiilor functionale descrise in Documentul de Comanda respectiv.

„Servicii de instruire” – reprezinta servicii de training pentru utilizarea Serviciilor Cloud si a Programelor Expressoft, porecum si acolo unde s-a prevazut in Documentul de comanda, a Programelor Terte.

"Servicii de Suport Tehnic" – reprezintă serviciile de mentenanță, tip abonament, prestate în scopul diagnosticării și remedierii eventualelor Incidente / Defecțiuni apărute în exploatarea Programelor de către Client, Echipamentelor și Serviciilor. "Servicii de Service" – reprezintă serviciile de service, care intervin neanticipat, prestate în scopul diagnosticării și reparației Incidentelor / Defecțiunilor apărute in exploatarea echipamentelor Clientului, fie acestea achiziționate de la Expressoft Technology sau de la terțe părți.

"Site-ul" înseamnă domeniul www.expressoft.ro și subdomeniile acestuia, incluzând Magazinul Virtual.

"Software Suplimentar" înseamnă software care este adăugat Sistemului Embedded (după instalarea Imaginii originale) și care suportă funcționalitățile Aplicației Embedded.

„Termeni separați Programe Terte” se referă la termenii de licență dintre Client și un terț licențiator care sunt specificați în Documentația Programului, specificațiile Serviciului, fișierele readme sau notificări și care se aplică Programelor Terțe licentiata distinct, conform Documentului de comanda aplicabil .Pentru Microsoft, acestia sunt disponibili la: https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/ForallSoftware/all

"Up-date" înseamnă modificările și îmbunătățirile minore aduse Programelor.

 

2. PROGRAMELE. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA; RESTRICTII DE UTILIZARE A LICENTEI

2.1. Expressoft și numele, siglele și pictogramele tuturorEchipamentelor, Programelor si Serviciilor Expressoft sunt mărci comerciale neînregistrate sau in curs de inregistrare sau înregistrate ale Expressoft.

2.2. Expressoft si/sau licentiatorii sai detin toate drepturile de proprietate si proprietate intelectuala asupra Serviciilor Cloud, Programelor Expressoft si Programelor Terte, precum și a lucrărilor derivate ale acestora, precum și a oricărui software dezvoltat sau livrat de sau în numele Expressoft în temeiul prezentului Contract, inclusiv, dar fara a se limita la codurile sursa, codurile obiect si codurile executabile, asupra documentatiilor si asupra tuturor lucrarilor derivate din acestea, iar Clientul recunoaste si respecta aceste drepturi ale Expressoft, si asupra marcilor de comert, denumirilor de comert, Documentatiei de utilizare, Serviciilor Cloud, Programelor Expressoft si Programelor Terte obiectul al acestui Contract. Expressoft retine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra tuturor Programelor si dezvoltarilor de software realizate de catre Expressoft si livrate catre Client prin prezentul Contract. Nici o prevedere a vreunui inscris nu va fi interpretata ca acordand drepturi sau licenta de utilizare a oricarui software in alt mod sau scop decat cel permis in mod expres prin Contract si Acordul de licenta Expressoft sau Programelor Terte. Clientului nu va folosi logo-ul sau marcile comerciale Expressoft, fara acordul scris al Expressoft, care nu va fi retinut in mod nejustificat. Expressoft poate utiliza in mod limitat numele Clientului, pentru lista de referinte, orice alta utilizare fiind supusa acordului scris al Clientului.

2.3. Licență software. Cu excepția cazului în care este însoțit de un acord de licență Expressoft separat, orice software furnizat de noi către Client ca parte a Serviciilor Cloud este supus conditiilor Acordului de licenta disponibil la punctul 2.10.

Clientul confirma ca a citit, inteles si acceptat Acordul de licenta anterior semnarii Contractului.

2.4. Drepturile de licenta sunt in vigoare pana la incetarea Documentului de comanda sau a Contractului, cu respectarea exceptiilor stabilite expres de Parti. Licenta inceteaza automat in momentul incalcarii unuia din termenii descrisi aici / in Acordul de licentiere. La incetarea Contractului sau, dupa caz, a unui Document de comanda, licentelor de Program si/sau baza de date li se vor aplica in continuare dispozitiile ce subzista incetarii din prezentul Contract si ale Acordului de licentiere.

2.5. Clientul are urmatoarele obligatii:

a) sa nu elimine sau modifice orice marcaje ale programului sau orice notificare a drepturilor de proprietate Expressoft sau ale licențiatorilor săi;

b) sa nu dezvaluie sau sa permita utilizarea in niciun mod de catre terte parti a programelor sau materialele rezultate din Serviciile Cloud pentru a fi utilizate în operațiunile comerciale ale terței părți (cu excepția cazului în care un astfel de acces este permis în mod expres pentru Serviciile Cloud specifice pe care le-ați achiziționat);

d) să nu efectueze sau să nu dezvăluie orice test de referință sau de performanță al Serviciilor Cloud, incluzand programele Expressoft;

e) să nu efectueze sau să nu dezvăluie oricare dintre testele de securitate ale Seviciilor Expressoft sau asociate acestora, precum: descoperirea rețelei, identificarea portului și a serviciului, scanarea vulnerabilității, decriptarea parolelor, testarea accesului la distanță sau testarea vulnerabilitatilor; și

f) sa nu licentieze, vanda, inchirieze, cesioneze, transfere, atribuie, distribuie, gazduiasca, externalizeze, permita partajarea în timp sau utilizarea biroului de servicii sau exploatarea în mod comercial sau puneres la dispoziție a serviciilor, programelor Expressoft sau materialelor Expressoft catre orice terță parte, altele decât cele permise în mod expres în condițiile Contractului.

2.6. Prin prezentul Contract, Clientul acorda Expressoft o licență neexclusivă, complet plătită, la nivel international și irevocabilă pentru a utiliza Datele Clienților si Conținutul, așa cum este necesar pentru a furniza Serviciile Cloud și pentru a copia, anonimiza, agrega, prelucra și afișa datele clienților, pentru a obține statistici anonime și date de utilizare legate de Serviciu Cloud („Date anonime”) pentru a compila, combina sau încorpora astfel de date anonime cu sau în alte date și informații similare disponibile, derivate sau obținute de la alți clienți, clienți, deținătorii de licență sau utilizatori ai noștri, sau altfel (colectiv) , Datele anonime și astfel de date și informații compilate, combinate sau încorporate vor fi denumite „Date agregate”). Acordarea catre Expressoft a acestei licente de copiere, anonimizare, agregare, procesare, utilizare și afișare a datelor clienților și a datelor de utilizare va supraviețui expirării sau rezilierii prezentului Contract.

2.7. Expressoft isi rezervă dreptul de a utiliza datele agregate pentru a furniza servicii suplimentare clienților noștri, inclusiv copierea, publicarea, distribuirea, afișarea, acordarea de licențe sau vânzarea de date agregate și alte statistici sau date conexe sau similare către terți, în conformitate cu o licențiere separată sau aranjament sau acord de servicii. Expressoft va fi proprietarul si va detine toate drepturile, beneficiile si interesele asupra/ in legatura cu datelor anonime și a datelor agregate.

2.8. Dacă Clientul încălca acest Contract / Documentul de comanda/Termenii suplimentari, Expressoft poate la propria sa discreție, să înceteze să mai ofere Servicii Cloud / Servicii Suplimentare / Programe Terte sau poate închide contul Clientului. Atunci când investigatia are la baza o prezumtie de încălcăre a acestor termeni si conditii, Expressoft își rezervă dreptul de a vizualiza Conținutul / Datele Clientilor pentru a rezolva problema și autorizați astfel revizuirea acestora.

2.9 Termenii separați Programe Terte sunt prevazuti in Documentul de comanda prin care aceste Programe Terte sunt achizitionate de Client.

2.10 ANGAJAMENT DE LICENŢIERE

PRODUS SOFTWARE: expressoft

Copyright © Expressoft Technology SRL - Toate drepturile rezervate

IMPORTANT CITIȚI CU ATENȚIE :

Prezentul Angajament de Licenţiere este o înţelegere legală între Dvs. ca utilizator (persoană fizică sau juridică) şi Expressoft Technology SRL (numită în continuare Expressoft) privind serviciile aferente produsului software identificat mai sus, care includ: programele propriu zise, baza de date, şi documentaţia tiparită aferentă (dacă este cazul) sau documentaţia electronică şi on-line, denumit în continuare PRODUSUL SOFTWARE. Prin instalarea, copierea, utilizarea, transferul sau orice altă acţiune asimilată cu utilizarea PRODUSULUI SOFTWARE, sunteţi de acord cu condiţiile prezentului Angajament de Licenţiere. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prezentului Angajament de Licenţiere, nu aveţi dreptul de instalare, copiere, transfer sau întreprinderea oricărei alte acţiuni care poate fi privită ca utilizare a PRODUSULUI SOFTWARE.

1. DREPTURI ACORDATE DE LICENŢĂ

INSTALARE ŞI UTILIZARE

Pentru PRODUSUL SOFTWARE achiziționat pe bază de abonament, veți beneficia de licență pentru PRODUSUL SOFTWARE pentru întreaga durată pentru care a fost achiziţionat abonamentul.

După încetarea abonamentului achiziţionat este obligatorie , dezinstalarea sa. Prin dezinstalare se înţelege, distrugerea totală a programelor, a bazelor de date aferente, precum şi a documentaţiilor aferente de pe terminalul pe care a fost instalat.

ACTIVARE / MODALITĂŢI DE ACTIVARE

Pentru utilizarea PRODUSULUI SOFTWARE, trebuie să parcurgeţi etapa de activare a PRODUSULUI SOFTWARE. Activarea se realizează numai pentru terminalul pe care aţi instalat PRODUSUL SOFTWARE.

Activarea PRODUSULUI SOFTWARE se realizează doar de către reprezentanții Expressoft, după transmiterea/ comunicarea de către dumneavoastră a datelor privind setarea/ configurarea / instalarea soluției. Nicio licență nu vă fi activată dacă nu există un contract semnat de către Părți, dacă nu există dovada achiziționării legale a abonamentului pentru PRODUSUL SOFTWARE și dacă nu este achitat la zi.

Activarea PRODUSULUI SOFTWARE poate fi făcută:

1 la sediul Expressoft odată cu configurarea echipamentelor;

2 remote, în cazul intervenţiilor de configurare a echipamentelor remote; sau

3 în locaţia dumneavoastră.

DOVADA DE ACHIZIŢIONARE LEGALĂ

Dovada de achiziţionare legală a produsului software este Factura Fiscală emisă de Expressoft sau de unul dintre Distribuitorii acesteia.

MUTAREA DE PE UN TERMINAL PE ALTUL.

Expressoft recunoaşte dreptul utilizatorului de a muta PRODUSUL SOFTWARE activat, de pe un terminal pe altul, aflat tot în proprietatea sa. De asemenea, este permisă actualizarea (upgrade-ul) componentelor fizice din interiorul terminalul pe care a fost instalat PRODUSUL SOFTWARE. Pentru realizarea acestei operaţii, trebuie parcurşi paşii de dezactivare a licenţei din modulul Licenţiere şi reactivată licenţa pe noul terminal pe care se doreşte instalarea PRODUSULUI SOFTWARE.

Mutarea PRODUSULUI SOFTWARE de pe un terminal pe altul, presupune şi reinstalarea sa pe terminalul nou, în paralel cu ştergerea completă a PRODUSULUI SOFTWARE (inclusiv bazele de date), de pe terminalul vechi.

ACTUALIZĂRI DE PRODUS SOFTWARE (UPGRADE-URI/ UPDATE-URI).

Dacă PRODUSUL SOFTWARE este etichetat ca upgrade/ update, pentru a putea utiliza PRODUSUL SOFTWARE va trebui să deţineţi licenţa de utilizare a unui produs identificat de Expressoft ca fiind eligibil pentru un upgrade/ update. Un PRODUS SOFTWARE etichetat ca fiind upgrade/ update, înlocuieşte sau completează produsul care reprezintă baza pentru eligibilitatea efectuării de upgrade/ update. Puteţi utiliza produsul software rezultat în urma upgrade-ului numai în concordanţă cu termenii specificaţi în Angajamentul de Licenţiere al noii versiuni.

2. DESCRIEREA ALTOR DREPTURI ŞI LIMITĂRI

DECOMPILAREA -Nu aveţi dreptul de a modifica, traduce, decompila, dezasambla sau crea opere derivate din PRODUSUL SOFTWARE sau din părţi ale acestuia.

COPIEREA -Nu aveţi dreptul de a copia sau multiplica PRODUSUL SOFTWARE sau Documentaţia aferentă, cu excepţiile arătate mai sus.

ÎNCHIRIEREA -Nu aveţi drept de închiriere a PRODUSULUI SOFTWARE sau a Documentaţiei aferente.

NOTIFICĂRI ASUPRA PROPRIETĂŢII -Nu aveţi dreptul de a îndepărta nici o notificare asupra proprietăţii PRODUSULUI SOFTWARE, etichete sau marcaje din PRODUSUL SOFTWARE şi Documentaţia aferentă.

FOLOSIREA NUMELUI Expressoft

Nu aveţi dreptul de a folosi numele Expressoft, logo-urile sau mărcile comerciale sub nici o formă incluzând, dar nelimitându-se la, reclama şi materialele de marketing şi publicitare ale Utilizatorului, excepţie făcând cazul notificărilor asupra dreptului de proprietate, după cum se specifică mai sus. Numele Espressoft, logo-urile şi mărcile comerciale se pot utiliza doar cu acordul scris al proprietarului mărcii.

LICENŢIEREA SERVERULUI SQL INCLUS

Prezentul Angajament de Licenţiere nu se extinde asupra Server-ului SQL inclus în pachetul de distribuţie. Acesta, este supus unui Angajament de Licenţiere separat, cu care trebuie să fiţi de acord în vederea utilizării PRODUSULUI SOFTWARE. Acest Angajament de Licenţiere vă este de asemenea prezentat în cursul procesului de instalare al PRODUSULUI SOFTWARE. Prin finalizarea instalării PRODUSULUI SOFTWARE, se presupune că sunteţi de acord şi cu Angajamentul de Licenţiere pentru Serverul SQL.

3. TITLUL

Titlul, drepturile de autor, şi drepturile de proprietate intelectuală asupra PRODUSULUI SOFTWARE şi Documentaţiei aferente, aparţin Expressoft. PRODUSUL SOFTWARE şi Documentaţia aferentă, sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România şi de tratatele internaţionale privind drepturile de autor.

4. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI DE LICENŢIERE

Drepturile de Licenţă sunt în vigoare până la încetarea Angajamentului de Licenţiere. Angajamentul de Licenţiere încetează automat în momentul încălcării unuia din termenii descrişi în prezentul Angajament de Licenţiere. În momentul încetării, aveţi obligaţia să distrugeţi toate copiile PRODUSULUI SOFTWARE şi Documentaţiei aferente.

5. DIVERSE

Prezentul Angajament de Licenţiere este angajamentul complet care este încheiat între părţi şi va avea drept de întâietate asupra oricăror angajamente anterioare intervenite între părţi, cu privire la termenii si condițiile de acordare a licenței pentru PRODUSUL SOFTWARE, astfel cum este definit în prezentul Angajament de Licenţiere. Prezentul Angajament de Licenţiere poate fi amendat doar în scris, de către ambele părţi. Prezentul Angajament de Licenţiere se completează în mod corespunzător cu Contractul de licenţă,echipamente şi bunuri şi documentele de comandă încheiate de părţi, după caz.

ACCEPTAREA ORICĂREI COMENZI DE CUMPĂRARE DIN PARTEA UTILIZATORULUI ESTE CONDIŢIONATĂ ÎN MOD EXPRES DE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DIN PREZENTUL ANGAJAMENT DE LICENŢIERE ŞI NU DE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DIN COMANDA DE CUMPĂRARE. Dacă orice clauză din prezentul Angajament de Licenţiere nu poate fi pusă în aplicare dintr-un anumit motiv, acea clauză va fi reformulată în aşa fel încât să poată fi aplicată. Restul clauzelor din Angajamentul de Licenţiere vor rămâne în vigoare.

6. GARANŢII

GARANȚII ALE SERVICIILOR SAAS PRIVIND PRODUSUL SOFTWARE

Expressoft garanteazăcă serviciile privind software-ul/Bazele de date vor funcţiona în concordanţă cu specificaţiile înscrise în Documentaţia aferentă, respectiv condiţiile contractuale/ pachetul de servicii/ specificaţiile funcţionale de servicii. Singurul remediu pentru orice incident care face obiectul acestor garanţii este de a remedia funcţionalităţile serviciilor în cauză, conform condiţiilor contractuale/ pachetului de servicii/ specificaţiilor funcţionale de servicii.

ACEASTA ESTE O GARANŢIE LIMITATĂ ŞI ESTE SINGURA GARANŢIE ACORDATĂ DE Expressoft.

Expressoft NU ACORDĂ NICI O ALTĂ GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ ŞI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢIE PRIVIND VANDABILITATEA, COMPATIBILITATEA PENTRU ORICE SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNEI TERŢE PĂRŢI. DURATA DE GARANŢIE ACORDATĂ, INCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA VANDABILITATE, COMPATIBILITATE SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNEI TERŢE PĂRŢI ESTE LIMITATĂ LA PERIOADA SPECIFICATĂ ANTERIOR; ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITĂRI ALE PERIOADEI DE GARANŢIE ASTFEL ÎNCÂT LIMITĂRILE NU SE VOR PUTEA APLICA. NICI UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL Expressoft NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADĂUGIRI GARANŢIILOR.

Expressoft nu garantează că:

(a) serviciile vor fi furnizate fără erori sau neîntrerupt, sau că Expressoft va corecta toate erorile serviciilor,

(b) serviciile vor funcționa împreună cu conținutul dumneavoastră sau aplicațiile dumneavoastră, sau cu oricare alt hardware, software, sistem, servicii sau date nefurnizate de Expressoft

(c) serviciile vor îndeplini cerințele, specificațiile sau așteptările dumneavoastră. Clientul înțelege că Expressoft nu controlează transferul de date prin intermediul unor platforme de comunicare, precum, dar fară a se limita la internet și care pot fi subiect al limitărilor, întârzierilor și altor probleme inerente în utilizare, asupra facilitații de comunicare.

Expressoft nu este responsabil pentru orice probleme legate de performanță, funcționarea sau securitatea serviciilor care rezultă din conținutul dumneavoastră, din cererile dumneavoastră și din conținutul terților. Expressoft nu va realiza nicio reprezentare sau garanție privind fiabilitatea, exactitatea, corectitudinea sau utilitatea conținutului sau a serviciilor terților și întreaga responsabilitate în legătură cu conținutul sau serviciile terțelor părți, le revine acestora.

Dacă se aduce vreo modificare PRODUSULUI SOFTWARE de către Utilizator în timpul perioadei de garanţie sau dacă Utilizatorul nu va respecta unul din termenii prezentului Angajament de Licenţiere, garanţia va înceta imediat. Nu se va acorda nici o garanţie dacă PRODUSUL SOFTWARE va fi folosit împreună cu echipamente hardware sau cu programe software, altele decât cele specificate în Documentaţia aferentă.

Garanţia din prezentul angajament nu acoperă problemele cauzate de accidente, abuzuri sau utilizarea inconsecventă cu prevederile prezentului angajament, inclusiv de nerespectare a cerinţelor minime de sistem.

7. LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

ÎN NICI O ÎMPREJURARE SAU DATORITĂ VREUNEI PRACTICI JUDICIARE ORI CONTRACT, SAU ÎN ORICE ALT MOD, Expressoft, FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN FAŢA UTILIZATORULUI SAU ÎN FAŢA ALTEI PERSOANE PENTRU ORICE DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU IMPORTANTĂ, DE ORICE NATURĂ, INCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA ERORI SAU DISFUNCŢIONALITĂŢI ALE CALCULATORULUI, OPRIREA LUCRULUI, SAU ORICE ALTE DAUNE ŞI PIERDERI COMERCIALE, SAU PENTRU ORICE DAUNE CARE DEPĂŞESC CA VALOARE PREŢUL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI SOFTWARE ŞI DOCUMENTAŢIEI AFERENTE, CHIAR DACĂ Expressoft A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE PAGUBE, SAU PENTRU ORICE RECLAMAŢIE A ORICĂREI ALTE TERŢE PERSOANE.

3. DESCRIEREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

3.1. Produsele sunt acordate conform Contractului și Comenzii acceptate.

3.1.1. Următoarele principii generale se aplică Produselor:

(i) Posibilitatea de a comanda online prin Comandă este disponibilă doar persoanelor juridice de naționalitate română cu sediul social înregistrat în România. Produsele se vor livra exclusiv pe teritoriul României.

(ii) la livrarea către Client, Bunurile și Echipamentele cumpărate în baza Contractului vor fi conforme specificațiile producătorului;

(iii) Produsele sunt intenționate a fi folosite conform cu destinația prevăzută în Documentația de utilizare, orice altă utilizare este nerecomandată de către Expressoft Technology. Dacă sunt livrate produse ale terțelor părți, acestea vor fi folosite conform destinației recomandate de producătorul acestora. O utilizarea nerecomandată exclude răspunderea Expressoft Technology sau producătorului. Clientul convine să despăgubească, să apere și să asigure Expressoft Technology și/sau producătorul împotriva oricăror și tuturor pretențiilor, daunelor, pierderilor, costurilor, cheltuielilor și răspunderii născute din sau în legătură cu asemenea utilizare sau vanzare nerecomandată. Clientul nu are dreptul să vândă Produsele decât cu acordul expres scris al Expressoft Technology. Clientul este obligat să utilizeze Produsele conform cu legislația în vigoare aplicabilă fiecărui astfel de Produs.

(iv) Expressoft Technology nu va fi responsabilă pentru adaptarea sau modificarea oricăror Programe sau Echipamente pentru respectarea cerințelor legale neaplicabile la data livrării. Clientul este responsabil pentru menționarea în Comandă a oricăror cerințe specifice referitoare la caracterul vandabil al Produselor, natura adecvată sau utilitatea pentru orice scop. Orice astfel de cerință este supusă aprobării exprese de către Expressoft Technology.

(v) toate descrierile de Produse prezentate pe Site, inclusiv în Magazinul on-line, schițele, imagini statice, prezentări multimedia, greutățile descriptive, dimensiunile, anunțurile și ilustrațiile incluse în literatura de vânzare, listele de prețuri, estimările de derulare și orice alte informații publice referitoare la acestea sunt exclusiv aproximative, au caracter informativ și pot fi modificate de Expressoft Technology fără nicio formalitate prealabilă, nereprezentând o obligație contractuală din partea acesteia. Acestea nu vor face parte din Contract și nu vor reprezenta o garanție. În descrierea Produselor Expressoft Technology își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc.) care pot să nu fie incluse în costurile Produselor respective. În plus, schițele, documentele tehnice emise fie anterior, fie ulterior încheierii Contractului pentru folosință sau informarea Clientului, și orice alte infomații furnizate Clientului de către Expressoft Technology, incluzând specificațiile privitoare la Produse, nu vor fi copiate, reproduse sau comunicate niciunui terț fără acordul scris prealabil al Expressoft Technology.

(vi) Clientul declară că este de acord și înțelege ca în cazul în care va produce orice deteriorări Programelor/Echipamentelor/Bunurilor Expressoft Technology, pe care le deține cu orice titlu, va suporta contravaloarea reparațiilor efectuate de Expressoft Technology, iar dacă acesta decide înlocuirea unuia/mai multor Programe/Echipamente/Bunuri datorită deteriorărilor produse de Client, Clientul va plăti contravaloarea acestuia/ acestora la valoarea de la data înlocuirii conform Listei de prețuri în vigoare. Aceste prevederi se aplică inclusiv pe perioada când astfel de Programe/Echipamente/Bunuri sunt în Garanție.

3.1.2. În plus față de principiile prevăzute la 3.1.1., și următoarele principii se aplică Serviciilor:

(i) În cazul în care Clientul a achiziționat Servicii, locația livrării/prestării Serviciilor va fi locația specificată în Comandă, dacă Clientul nu instructează altfel în scris Clientul odată cu emiterea Comenzii.

(ii) În cazul în care Clientul a achiziționat Servicii, atunci reprezentantul Clientului în relația cu Expressoft Technology este Reprezentatul. Clientul va putea oricând, după încheierea Contractului, notifica în scris către Expressoft Technology o altă persoană autorizată desemnată exclusiv pentru Servicii.

(iii) Clientul va obține toate autorizările necesare furnizării Serviciilor și va asigura dotarea tehnică și condițiile de lucru, realizarea infrastructurii necesare (alimentare electrică cu împământare și separare de circuitele de forță, cablarea rețelei de calculatoare) și achiziționarea echipamentelor comunicate de Expressoft Technology. Daca un Serviciu nu poate fi activat, din motive neimputabile Expressoft Technology, Expressoft Technology nu poate fi trasa la raspundere. Expressoft Technology remediaza deranjamentele Serviciilor aparute exclusiv din culpa sa, conform Contractului.

(iv) în cazul în care Expressoft Technology presteaza Servicii in favoarea Clientului, toate Serviciile trebuie specificate în detaliu și confirmate de Expressoft Technology. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, în cazul în care Expressoft Technology presteaza Servicii, Clientul este intotdeauna detinatorul legal al Bunurilor si/sau Echipamentelor, iar Expressoft Technology actioneaza exclusiv in numele si conform instructiunilor Clientului. Nici un fel de Servicii prestate de Expressoft Technology nu includ anumite certificate sau inregistrari (de exemplu, fara a se limita la CE, WEEE), etichetarea sau aplicarea de marci. Toate Serviciile prestate de Expressoft Technology cu titlu gratuit fac obiectul verificarii Clientului si nu vor fi obligatorii pentru Expressoft Technology. Cu exceptia cazului in care s-a convenit separat in scris, niciun Serviciu nu reprezinta un drept al Clientului de a obtine un anumit rezultat.

3.2. Daca Clientul detine Echipamente, Expressoft Technology va furniza Clientului Bunuri constând în consumabile pentru aparate de marcat electronice fiscale exclusiv în baza unui e-mail transmis de catre Expressoft Technology Clientului continand cantitatea de consumabile necesare Clientului, confirmat de catre Client. Consumabilele livrate astfel de Expressoft Technology vor indeplini toate conditiile prevazute de legea in vigoare pentru astfel de produse. Pretul acestora va fi conform Listei de preturi in vigoare la momentul transmiterii e-mailului de catre Expressoft Technology.

3.3. Descrierea Serviciilor de Suport Tehnic

3.3.1. In cazul in care Comanda emisa de Client contine Produse care includ Servicii de suport tehnic sau Clientul a comandat separat Servicii de suport tehnic, acestea au exclusiv continutul detaliat in pachetul de servicii comandat de catre Client conform Comenzii acceptate de Expressoft Technology.

3.3.2.  Serviciile de Suport Tehnic exclud:

- deplasarea personalului Expressoft la locatia Clientului, cu exceptia situatiilor expres prevazute. In aceasta situatie, Clientul are obligatia de a achita costul transportului si manopera personalului Expressoft, ce va fi facturat separat de catre Expressoft;

- reinstalarea Programelor Expressoft si/sau Bazelor de date;

- servicii de cablare sau infrastructura (cum ar fi, dar fara a se limita la mutarea echipamentelor si reinstalare);

- instruirea personalului Clientului, cu exceptia situatiei cand este prevazut expres in Comandaacceptat;

- programele si echipamentele achizitionate de la terte parti.

3.3.3. Serviciile de Suport Tehnic se aplica Incidentelor si Defectiunilor (inclusiv defectiunilor generate de Client), care pot fi demonstrate in versiunile curente suportate ale unui Program si/sau unei baze de date din Servicile Cloud / Programele Terte, care functioneaza corect, si pe un hardware adecvat, cu configuratie de baza de date si sistem conforma cu Documentatia de utilizare.

3.3.4. Expressoft recomanda Clientului ca echipamentele si aplicatiile tertelor parti relationate Serviciilor Cloud sa fie in stare de functionare corespunzatoare si libera de defectiuni, in caz contrar Expressoft neputand presta Serviciile de suport tehnic in conditii si la parametrii corespunzatori.

3.3.5. Conditii de prestare a Serviciilor de Suport Tehnic

(i) Clientul este obligat sa semneze fisa de interventie la finalul oricarei interventii, in situatia in care interventia s-a derula la solicitarea Clientului la locatia acestuia. Daca interventia este telefonica sau on-line, Expressoft va inregistra in sistemele software ale Expressoft rezultatul interventiei si va comunica catre Client raportul de interventie prin posta electronica. Daca Clientul nu obiecteaza prin posta electronica in termen de 2 (doua) ore de la comunicare, atunci fisa de interventie se considera acceptata si semnata de catre Client.

(ii) Clientul trebuie sa asigure Expressoft acces integral si imediat la Serviciile Cloud ce fac obiectul Serviciilor de Suport Tehnic si/sau echipamentele aferente. Daca un reprezentant Expressoft se deplaseaza la locatia Clientului si trebuie sa astepte peste 15 (cincisprezece) minute pentru a avea acces la acestea, atunci se va factura Clientului o ora de interventie la tariful stabilit in Lista de preturi.

(iii) Clientului i se recomanda sa faca in mod regulat o copie de siguranță a Conținutului și a datelor pe care le stocheaza în Serviciile Cloud in asa fel incat acestea sa poata fi puse la dispozitia Expressoft in caz de incident tehnic. Expressoft va realiza Clientului back-up periodic al bazei de date pentru Produsul Expressoft Cloud la un interval de 1 luna calendaristica, in limita spatiului de stocare al Clientului in cloud.

(iv) In cazul in care se solicita asistenta on -line, de la distanta (remote), Clientul va pune la dispozitia Expressoft toate informatiile necesare conectarii de la distanta prin modem (numar de telefon, adresa IP – identificatorul unic al unui computer aflat intr-o retea), si daca este cazul, nume utilizator, parola, nume domeniu, nume server, in conformitate cu procedurile de securitate IT stabilite de catre Client. Clientul va trebui sa se cupleze (dial-up sau prin intermediul unei conexiuni de internet) la serverul Expressoft Technology, daca aceasta actiune este indicata de catre personalul Expressoft. Expressoft nu este raspunzatoare pentru eventualele intreruperi ale conexiunii si va incerca de fiecare data reluarea serviciilor de suport la distanta. Clientul este obligat sa suporte tarifele furnizorului de servicii de comunicatii prin care se realizeaza conexiunea telefonica sau on-line.

(v) Clientul ia la cunostinta si este de acord cu faptul ca Serviciile de suport tehnic asigurate de Expressoft sunt conditionate de procurarea de catre Client, pe costul si cheltuiala sa, a tuturor echipamentelor sau programelor necesare bunei functionari a Programelor, bazelor de date / Echipamentelor si Serviciilor Cloud, cum ar fi dar fara a se limita la echipamentele hardware, sistemele de operare sau alte programe software, antivirus, e-mail-uri, software de comunicatie, conexiune internet, linie telefonica, etc. Clientul nu poate ridica pretentii de nici o natura daca echipamentele sau alte programe nu indeplinesc criteriile furnizate in scris de catre Expressoft, conform Documentatiei de utilizare. Este exclusiv obligatia Clientului sa asigure securitatea datelor si informatiilor stocate in calculator, in conditiile conectarii calculatorului la internet.

(vi) Toate licentele Programelor / bazelor de date detinute de Client trebuie sa fie suportate la acelasi nivel de Servicii de Suport Tehnic, fara a exista posibilitatea down-grade-ului.

(vii) Expressoft nu este obligata sa realizeze up-date-uri / up-garde-uri pentru Serviciile Cloud, acestea ramânând la discretia Expressoft. Cu toate acestea, Expressoft va pune up-Date-urile / up-grade-urile realizate la dispozitia Clientului, cand acestea sunt incluse in pachetul de Servicii Cloud achiztionat de Client conform Anexei 1, in cazul in care acestea sunt disponibile. Clientul trebuie sa stie ca instalarea unor modificari poate necesita schimbarea anumitor echipamente sau terte aplicatii, iar Clientul este raspunzator pentru costurile si cheltuielile asociate acestor modificari.

(viii) Incidentele sunt alocate Clientului la nivel de an contractual de 12 luni, pe unitate de baza lunara, astfel, numarul de Incidente anuale de care beneficiaza Clientul se distribuie in mod egal pe luni contractuale, incepand de la data disponibilitatii Serviciului de Suport Tehnic. In cazul in care Clientul nu consuma in luna curenta Incidentele alocate, atunci acestea se vor raporta la Incidentele disponibile in luna urmatoare. Nu este permisa consumarea in avans a Incidentelor, respective depasirea numarului de Incidente disponibile (actuale, si daca este cazul, neconsumate reportate) in luna respectiva, chiar daca numarul Incidentelor disponibile anual nu s-a epuizat.

3.3.6. Nivele de prioritate vor fi apreciate de Expressoft potrivit urmatoarelor gradatii de severitate al unui Incident:

Nivel Prioritate 1 – Sistem complet neoperational, imposibilitatea de a emite bon fiscal sau/si nota de plata (Exemplu: cadere a server-ului, cadere a statiilor, statiile nu comunica cu server-ul sau intre ele).

Nivel Prioritate 2 – Cadere partiala a sistemului ce afecteaza sever activitatea, fara blocare totala a activitatii (Exemplu: cel putin 25% din statii nefunctionale, printere nefunctionale, probleme de printare, probleme de afisare).

Nivel Prioritate 3 – Cadere partiala a sistemului ce afecteaza partial activitatea (Exemplu: o statie nefunctionala, un printer nefunctional dar altele in functiune, cititor de carduri nefunctional).

Nivel Prioritate 4 – Sistem operational cu dificultati minore (Exemplu: eroare la rularea rapoartelor).

Nivel Prioritate 5 – Alte solicitari ale Clientului, sistemul complet operational.

3.3.7. Timpii de raspuns de mai jos sunt aplicabili

Nivel prioritateP1               P1P2               P2        P3      P4          P5
Timp maxim de raspuns (ore lucratoare)4 h              4 h8 h              8 h               24 h    48 h5 zile  lucratoare

 

3.5. „Servicii de Implementare” – reprezinta servicii ce sunt necesare pentru implementarea Serviciilor Cloud / Programelor Terte, constand in interconectarea si functionarea acestora cu structura informatica software si/sau hardware a Clientului preexistenta instalarii sau cu Echipamente, cu conditia ca aceasta sa fie compatibila cu cerintele specificate de Expressoft in Documentatia de utilizare a Serviciilor Cloud / Programelor Terte. Daca Clientul refuza achizitionarea Serviciilor de implementare necesare, Expressoft este exonerata de obligatia de prestare a Serviciilor Cloud / implementarea  Programelor Terte si de orice raspundere subsecventa nascuta din aceasta neexecutare.

3.6. „Serviciile de service ale Echipamentelor”

3.6.1. Expressoft Technology va presta Servicii de service la solicitarea Clientului, contra platii tarifelor stabilite prin Lista de preturi in vigoare a Expressoft Technology, conform conditiilor prevazute in prezentul Contract. Prin exceptie de la prevederile art. 1.1., Expressoft Technology va furniza Clientului Servicii de service exclusiv in baza unei Comenzi prin care Clientul solicita aceste Servicii. Pentru scopul acestui articol 4, o Comanda este considerata inclusiv fisa de preluare in service, respectiv fisa de interventie, semnata de reprezentantul Clientului.

3.6.2. Expressoft Technology va presta Serviciile de service pentru produse achizitionate de Client de la Expressoft Technology, pentru care conform Termenilor suplimentari sunt disponibile astfel de servicii (lista produselor suportate se regaseste pe Site), cat si pentru produse detinute de Client de la terte parti si care se vor prezenta in scris intr-o anexa la Contract. In cazul in care Expressoft Technology este de acord sa presteze Servicii de service pentru produse detinute de Client de la terte parti, atunci Clientul va comunica Expressoft Technology toate informatiile referitoare la acel produs: produsul fizic, manual de utilizare, driver de instalare, cabluri de alimentare, de comunicatie, precum si orice alte date relevante. Expressoft Technology nu are nicio raspundere referitor la nerealizarea servicului solicitat, sau orice alte daune, in cazul in care Clientul nu isi indeplineste aceasta obligatie.

3.6.3. Serviciile de service ale Echipamentelor se presteaza la locatiile Clientului, online, sau la punctele de service proprii Expressoft Technology. Produsele pentru care Serviciile se presetaza la locatiile Clientului se repara pe baza de fisa de interventie semnata de reprezentantul Clientului. Produsele pentru care Serviciile se presteaza la punctele de service proprii Expressoft Technology se preiau in service pe baza de fisa de preluare in service semnata de reprezentantul Clientului. Pentru interventiile service efectuate la locatia Clientului, Clientul va plati Expressoft Technology costurile aferente deplasarii (transport, cazarea si masa, dupa cum este aplicabil) personalului Expressoft Technology. Aceste costuri vor fi comunicate in prealabil Clientului si sunt supuse aprobarii acestuia. Neaprobarea acestora exonereaza Expressoft Technology de prestarea serviciilor respective.

3.6.4. Clientul trebuie sa asigure Expressoft Technology acces integral şi imediat la produsele ce fac obiectul Serviciilor de service. Daca un reprezentant al Expressoft Technology trebuie sa aştepte peste 15 (cincisprezece) minute pentru a avea acces la produsele în cauza, atunci Expressoft Technology va factura Clientului o ora de interventie la tariful stabilit in Lista de preturi, în afara tarifului pentru Serviciile pe care acesta le presteaza.

 

4. LIVRARE ȘI TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

4.1. Expressoft Technology va incerca sa indeplineasca cerintele de livrare ale Clientului pentru Produsele pe care le comanda Clientul si va informa Clientul in legatura cu faza in care se afla Comanda respectiva, prin intermediul Site-ului - sectiunea "Comenzile mele" din Cont sau direct pe adresa de e-mail aferentă Comenzii efectuate. Tarifele de transport, daca exista, vor fi specificate in Comanda. Clientul confirma ca datele calendaristice de livrare comunicate de Expressoft Technology reprezinta estimari sau indicatii si nu sunt obligatorii, livrarea fiind conditionata de primirea de catre Expressoft Technology a Produselor de la furnizorii Expressoft Technology. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Expressoft Technology va anunta Clientul de noul termen estimat de livrare. Intarzierea Produselor nu exonereaza Clientul de obligatia de plata in cazul in care Comanda a fost confirmat de Expressoft Technology. Expressoft Technology nu raspunde pentru nicio livrare intarziata sau neefectuata din cauze in afara controlului rezonabil al Expressoft Technology.

4.2. Livrarea poate fi fizica sau electronica, dupa cum specifica Comanda acceptata de Expressoft Technology. Expressoft Technology va avea dreptul sa efectueze livrari partiale sau livrari in transe. In cazul in care Expressoft Technology a primit de la Client informatii eronate legate de facturarea sau livrarea Produselor, se va stabili un nou termen de onorare al Comenzii in limita a 3 zile lucratoare. Livrarile fizice se vor face in sistem de curierat door-to-door catre adresa comunicata de Client. In cazul livrarii fizice, Clientul este obligat sa prezinte o dovada a identitatii sale, sa semneze de primire documentele de transport prezentate de curier si sa achite rambursul livrarii, daca este aplicabil.

4.3. Livrarea Produselor catre curier / reprezentantul Clientului va reprezenta livrarea catre Client si descarcarea Expressoft Technology de riscurile si responsabilitatile asociate cu Produsele. Expressoft Technology va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor si transmiterea documentelor insotitoare. Expressoft Technology va livra fizic Produse exclusiv pe teritoriul Romaniei. Livrarea este confirmata de Client prin semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier. In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Expressoft Technology sa permita Clientului deschiderea coletelor. Clientul va deschide coletele doar ulterior semnarii de primire si achitarii eventualei sume ramburs a acestora.

4.4. Clientul va verifica toate Echipamentele si Bunurile la livrare si va informa in scris Expressoft Technology cu privire la toate deteriorarile, defectele, livrarile neadecvate si cu lipsuri cantitative, fara intarziere, dar cel mai tarziu in termen de 48 (patruzecisi) ore de la livrare, iar ulterior acestui termen Echipamentele si Bunurile vor fi considerate acceptate irevocabil. Daca livrarea Produselor se face prin proces verbal de receptie, Produsele se considera acceptate irevocabil de la data semnarii acestuia de catre Client. In cazul in care Clientul identifica ulterior un viciu ascuns, Clientul va notifica Expressoft Technology in 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care va constata acest lucru. Dispozitiile de la Capitolul garantie privind conditiile de returnare a Produselor sunt aplicabile.

4.5. Dreptul de proprietate asupra Echipamentelor si Bunurilor se va transfera exclusiv ulterior primirii platii integrale de catre Expressoft Technology a sumei datorate pentru acestea in contul Expressoft Technology, incluzand atat valoarea Echipamentelor si Bunurilor, cat si orice dobanzi si penalitati datorate. Clientul va depune toate diligentele si eforturile pentru o cat mai buna pastrare si utilizare a acestora, depunand in acest sens cel putin aceeasi grija pe care o depune pentru activele proprii. Aceste Echipamente si Bunuri vor fi marcate in mod clar ca reprezentand proprietatea Expressoft Technology. Dreptul de proprietate asupra Programelor, Bazelor de date si licentelor asociate acestora apartine mereu Expressoft Technology si este netransferabil. Licentele Programelor / Bazelor de date devin active numai dupa contabilizarea platii in contul Expressoft Technology.

5. PREȚ, PLATĂ

5.1. Prețuri

5.1.1. Prețurile Produselor vor fi conform Comenzii acceptate de Expressoft Technology si Listei de preturi. Expressoft Technology nu garanteaza mentienerea preturilor pe o anumita unitate de timp, iar preturile exprimate in Magazinul on-line nu reprezinta o oferta de a contracta din partea Expressoft Technology, ci o invitatie la negociere.

5.1.2. Lista de preturi Expressoft Technology in vigoare este disponibila pe Site, astfel cum aceasta este din timp in timp modificata de catre Expressoft Technology. Preturile listate sunt exprimate in EUR, si vor fi facturate Clientului in RON avand in vedere cursul de vanzare EURO publicat de ING Bank Romania la data emiterii facturii de catre Expressoft Technology. In situatia in care Expressoft Technology a emis o factura proforma, factura finala emisa de Expressoft Technology va avea in vedere cursul de vanzare EURO publicat de ING Bank Romania la data acestei ultime facturi.

5.1.3. In cazul in care Expressoft Technology a acordat Clientului un discount si Clientul refuza la livrare cantitatile care au reprezentat baza pretului din Comanda, Expressoft Technology poate factura si/sau refactura diferenta de pret, chiar si pentru Produsele deja facturate.

5.1.4. Clientul accepta sa plateasca orice taxe pe vanzari, taxe pe valoare adaugata, taxe vamale sau alte taxe similare impuse prin legile aplicabile in vigoare, pe care Expressoft Technology trebuie sa le plateasca pentru pentru Produsele comandate, cu exceptia taxelor pentru venitul Expressoft Technology. Se pot aplica tarife suplimentare (ca de exemplu cheltuieli de transport, asigurare si de manipulare). Expressoft Technology va informa Clientul prin Comandade fiecare data cand se vor aplica astfel de cheltuieli, taxe si tarife suplimentare.

5.2. Plata

5.2.1. Toate tarifele de plata din Comanda acceptata de Expressoft Technology sunt datorate anticipat livrarii Produselor si nu vor putea fi anulate si sumele achitate nu sunt rambursabile dupa intrarea in vigoare a Contractului, cu exceptiile prevazute de Contract. Tarifele pentru Programe si Servicii sunt datorate incepand cu data confirmarii Comenzii. Daca Produsele comandate de Client fac obiectul vreunei promotii si/sau discount, acesta va fi specificat in sectiunea de pricing a Comenzii.

5.2.2. Clientul poate plati on-line prin card bancar, prin ordin de plata cu virament bancar sau plata ramburs la livrare, dupa cum urmeaza:

(i) Programele care nu sunt preinstalate pe Echipamente si Bazele de date se achita exclusiv on-line cu card bancar;

(ii) Serviciile se achita exclusiv on-line cu cardul bancar sau prin virament bancar;

(iii) Echipamentele si Programele preinstalate pe Echipamente se achita exclusiv on-line cu cardul bancar, prin virament bancar sau plata ramburs la livrare.

5.2.3. Clientul va plati dupa cum se specifica in Comanda acceptata de Expressoft Technology si conform facturii proforma emise de Expressoft Technology odata cu confirmarea Comenzii. Clientul are obligatia sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii proforme si fiscale in conformitate cu legislatia in vigoare.

5.2.4. Serviciile Cloud vor fi facturate o singura data sau periodic (lunar). In cazul in care Serviciile se factureaza lunar, atunci Clientul are obligatia de a le plati pana in data de 5 ale lunii calendaristice pentru care se presteaza Serviciile. Expressoft Technology va emite si comunica prin e-mail factura catre Client in data de 1 ale lunii calendaristice pentru care este emisa aceasta. Serviciile pentru care Clientul plateste in avans trebuie folosite in perioada de Contract aplicabila. Expressoft Technology nu returneaza sumele sau creditele pentru Servicii platite in avans care nu au fost folosite.

5.2.5. Clientul va garanta plata prin card bancar. Clientul intelege si isi exprima consimtamantul expres ca pentru orice plata datorata Expressoft Technology care nu s-a efectuat conform scadentei prevazute in Contract si/sau in Comanda, Expressoft Technology are dreptul de a debita cardul bancar al Clientului cu suma datorata. Expressoft Technology nu va debita cardul bancar al Clientului decat pentru Produse livrate Clientului. De asemenea, Expressoft Technology are dreptul de a suspenda Serviciile Clientului in cazul neplatii de catre Client a sumelor datorate catre Expressoft Technology.

5.2.6. Toate costurile legate de efectuarea platii, cum ar fi, dar fara a se limita la, costurile de transfer bancar, sunt in sarcina Clientului. Clientul este de acord sa plateasca in conformitate, inclusiv orice penalitate de intarziere. In plus, Expressoft Technology va avea dreptul sa pretinda o compensatie rezonabila pentru toate costurile relevante de recuperare in baza documentelor justificative, fara a fi afectat dreptul Expressoft Technology de a pretinde compensarea tuturor daunelor suferite.

5.2.7. EXPRESSOFT ISI REZERVA DREPTUL DE A SUSPENDA / ANULA FURNIZAREA SERVICIILOR CLOUD / SERVICIILOR SUPLIMENTARE / PROGRAMELOR TERTE IN CAZUL NEPRIMIRII ORICAREI PLATI IN CONFORMITATE CU PREZENTUL CONTRACT. SUSPENDAREA SERVICIILOR CLOUD/ SERVICIILOR SUPLIMENTARE / PROGRAMELOR TERTE NU EXONEREAZA CLIENTUL DE LA PLATA OBLIGATIILOR BANESTI STABILITE PRIN DOCUMENTUL DE COMANDA. SUSPENDAREA SAU ANULAREA SERVICIILOR CLOUD/ SERVICIILOR SUPLIMENTARE / PROGRAMELOR TERTE ÎN URMA NEPLĂȚII AR PUTEA DUCE LA PIERDEREA ACCESULUI LA ȘI UTILIZAREA CONTULUI ȘI A CONȚINUTULUI ACESTUIA

5.2.8. în cazul in care Clientul va inregistra restante, toate facturile vor deveni exigibile imediat, fara nicio alta notificare. Daca Clientul nu achita la termen valoarea Programelor /Echipamentelor si Bunurilor furnizate de Expressoft Technology, Expressoft Technology poate solicita returnarea acestora, iar eventualele sume deja achitate sunt nerambursabile, fiind retinute de Expressoft Technology ca despagubiri.

5.2.9. Pentru neplata facturii pana la data expirarii termenului scadent, Clientul este de drept in intarziere si datoreaza penalitati de intarziere si eventualele daune produse prin diferentele de curs valutar, pana la data achitarii integrale a sumelor datorate, in valoare de 0.15%/zi din suma datorata. Aceste remedii nu sunt exclusive si nu vor restrange in niciun fel dreptul Expressoft Technology de a solicita acoperirea tuturor daunelor si prejudiciilor suferite.

 

6. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

6.1. Garantia Echipamentelor / Bunurilor este oferita conform Certificatului de garantie ce le insoteste, atat pentru Produsele supuse livrarii electronice cat si pentru cele supuse livrarii fizice.

Certificatul de garantie (regăsit la punctul 6.11) poate fi emis de Expressoft Technology sau de tertul producator al Produsului. In situatia in care Expressoft Technology transfera Clientului garantiile transferabile primite de Expressoft Technology de la tertii sai producatori, nicio alta garantie suplimentara fata de cele oferite de producator nu va fi mai fi acordata de Expressoft Technology. Lipsa Certificatului de garantie trebuie semnalata in maxim 48 ore de la livrare pe adresa support@expressoft.eu. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

6.2. In cazul in care Clientul va constata, pe parcursul perioadei de garantie, ca Echipamentele/Bunurile cu Certificate de garantie emise de Expressoft Technology nu corespund conform Contractului, Expressoft Technology va fi raspunzatoare in baza garantiei, care se limiteaza la:

(i) rambursarea de catre Expressoft Technology catre Client a pretului aferent acelor Echipamente/Bunuri (fara dobanda si in orice caz limitat la pretul platit de Client pentru acel Echipament/Bun), sau

(ii) repararea de catre Expressoft Technology a acelor Bunuri si/sau Echipamente, sau

(iii) inlocuirea de catre Expressoft Technology a acelor Bunuri si/sau Echipamente; cu mentiunea ca in toate cazurile Clientul va furniza dovezi acceptabile ale defectelor si ca Echipamentele si Bunurile defecte vor fi returnate Expressoft Technology. Repararea si inlocuirea Echipamentelor si Bunurilor nu va prelungi perioada de garantie.

6.3. In cazul in care Clientul va returna Echipamente si Bunuri in baza drepturilor de garantie, iar acele Echipamente si Bunuri vor fi constatate a nu prezenta defecte si/sau deteriorari, Clientul va suporta toate costurile legate de pretinderea nejustificata a drepturilor de garantie, incluzand costurile de transport, manevrare si inspectie. In cazul in care se pretinde ca Echipamentele si Bunurile returnate sunt defecte sau deteriorate, o descriere completa a naturii acestor defectiuni si deteriorari, precum si data si circumstantele descoperirii vor trebui sa insoteasca Echipamentele si Bunurile returnate. In cazul in care Echipamentele si/sau Bunurile nu corespund datorita utilizarii necorespunzatoare / deteriorarii de catre Client, sau daca Garantia a expirat, atunci Expressoft Technology va va solicita acordul Clientului pentru costurile asociate reparatiei, inclusiv pentru devizul de evaluare necesar si orice costuri asociate acestuia. In cazul in care Clientul refuza, Expressoft Technology va factura cheltuielile de returnare si alte cheltuielile asociate returnarii Echipamentelor si/sau Bunurilor catre Client.

6.4. ECHIPAMENTELE ȘI BUNURILE RETURNATE DE CLIENT TREBUIE SĂ FIE ÎN AMBALAJELE ORIGINALE ALE PRODUCĂTORULUI, CU TOATE MATERIALELE DE AMBALARE, INCLUSIV TOATE MANUALELE DE UTILIZARE ȘI ACCESORIILE, ÎMPREUNĂ CU DOVADA ACHIZIȚIEI.

6.5. Clientul nu poate pretinde niciun fel de drepturi de garanție în cazul în care și-a încălcat obligațiile prevăzute la articolul 4.4., cu excepția drepturilor de garanție pentru vicii ascunse.

6.6. Garanția pentru Program este acordată în următoarele condiții:

(i) Programul este utilizat conform Documentației de utilizare și

(ii) Programul și echipamentele hardware pe care rulează este/sunt exploatat/e în condițiile de mediu, instalare și operabilitate prevăzute în Documentația de utilizare și Certificatul de garanție, precum și în condițiile prevăzute în garanțiile echipamentelor hardware furnizate de producători terți.

6.7. În măsura în care legea în vigoare permite, garanțiile acordate Programului vor fi limitate conform Certificatului de garanție. Singura răspundere și remediu al Expressoft Technology pentru orice incident care face obiectul acestor garanții, în totalitate la latitudinea Expressoft Technology, este de a remedia defecțiunea Programului. Obligația Expressoft Technology de a onora garanția intervine numai după ce Clientul va informa Expressoft Technology despre incident și va dovedi data achiziției Programului/Bazei de date.

6.8. Garanția nu se acordă și sunt supuse plății conform Listei de prețuri a Expressoft Technology valabilă la momentul respectiv următoarele situații:

(i) pierderea Programelor sau alterarea bazei de date a sistemelor de programe datorită funcționării defectuoase a sistemului de calcul;

(ii) dezinstalări/migrări ale Programelor / Bazelor de date;

(iii) instalări defectuoase ale altor programe care pot periclita buna funcționare a Programului;

(iv) defecțiuni apărute din neglijența Clientului sau a personalului sau în folosirea Programului;

(v) defecțiuni apărute ca urmare a îmbunătățirilor, modificărilor sau schimbărilor aduse de Client sau de personalul său autorizat sau nu Programului/ echipamentelor hardware care sunt relaționate Programului, fără a avea anterior consimțământul scris al Expressoft Technology;

(vi) defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare ale Programelor/Bazelor de date/Echipamentelor/Bunurilor apărute datorită fluctuațiilor de tensiune din rețeaua de alimentare cu electricitate.

6.9. ACEASTA ESTE O GARANȚIE LIMITATĂ ȘI ESTE SINGURA GARANȚIE ACORDATĂ DE Expressoft Technology, CU EXCEPȚIA SITUAȚIEI CÂND LEGEA PREVEDE IMPERATIV ALTFEL. Expressoft Technology NU ACORDĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ ȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE PRIVIND VANDABILITATEA, COMPATIBILITATEA PENTU ORICE SCOP. DURATA DE GARANȚIE ACORDATĂ ESTE LIMITATĂ LA PERIOADA SPECIFICATĂ ÎN CERTIFICATUL DE GARANȚIE; NICIUN AGENT SAU UN ANGAJAT AL Expressoft Technology NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADAUGIRI GARANȚIILOR

6.10. Dacă se aduce vreo modificare Programului de către Client în timpul perioadei de garanție sau dacă Echipamentele și/sau Bunurile vor fi folosite abuziv sau impropriu sau dacă vor suferi vreun accident sau dacă Clientul nu va respecta unul din termenii prezentului Contract, garanția va înceta imediat. Nu se va acorda nicio garanție dacă Programul/ Echipamentul/Bunul va fi folosit împreună cu echipamente hardware sau cu programe software, altele decât cele specificate în Documentația de utilizare aferentă.

6.11 Certificat de Garanţie

„Prezentul Certificat defineşte condiţiile de acordare a garanţiei pentru produsele comercializate de către  Expressoft Technology S.R.L.

Garanţia se acorda cumpărătorului, vanzătorul nu garantează niciun fel de drepturi altor persoane (terți) chiar dacă aceștia sunt în posesia echipamentelor cu acordul cumpărătorului.

Service-ul pentru produsele în garanţie se acordă la sediul vânzătorului, din Şos Bucureşti Ploieşti nr 73-81, clădirea 4, etaj 4, Victoria Business Park, sector 1, Bucureşti numai de către personalul acreditat de Expressoft Technology  S.R.L.

Costul şi riscul transportului până la sediul vânzătorului nu sunt incluse în garanţie şi trebuie suportate de cumpărător.

Este garantat cumpărătorului acestor produse, că în cazul defectării în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, produsul va fi reparat gratuit şi doar în situaţii de excepție prin înlocuirea lui cu alte produse similare.

Termenul maxim de remediere a unui defect îndreptăţit de garanţie este de maxim 15 zile lucrătoare de la data recepţiei echipamentelor, cu exceptia situaţiilor în care pentru remedierea defectului sunt necesare piese de import, care nu se găsesc în acel moment în stocurile vânzătorului / service-ului autorizat. În cazul în care subansamblul defect nu mai este în producţie acesta va fi înlocuit, în funcţie de preferinţele cumpărătorului, cu un subansamblu cu performanţe similare / superioare, diferenţa de preţ fiind suportată de cumpărător.

La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs va fi necesar ca acesta să fie prezentat cu documentaţia tehnică ce a fost livrată (acolo unde a fost cazul), precum şi toate accesoriile, însoţit de certificatul de garanţie, factura fiscală în original (sau copie) şi o menţionare scrisă a defectului constatat.

Este obligatorie folosirea numai a elementelor de cablare originale, iar alimentarea se va face obligatoriu de la priza cu împământare.

Pentru o bună funcţionalitate a produselor, cumpărătorii/utilizatorii trebuie să ţină cont de următoarele informaţii:

 • Tensiunea de alimentare şi frecvenţa reţelei se vor regăsi în specificaţiile producătorului;
 • Echipamentele vor fi protejate de temperatură, umezeală, vibraţii, şocuri mecanice sau termice, praf şi agenţi corozivi conform specificaţiilor indicate de producător.

În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanţiei ne rezervăm dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect. Costul manoperei va fi calculat de Expressoft Tehnology în momentul recepţiei produselor pentru garanţie,  conform listei de preţuri valabilă în momentul recepţiei echipamentului în service. Produsele nu se returnează decât după achitarea acestei taxe.

După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la Service-ul Expressoft Technology  sau se poate solicita expedierea acestuia prin curier, costul transportului fiind suportat de către Cumpărător.

Reparațiile în perioada post garanție pot dura între 10 - 90 zile. Cumpărătorul trebuie să îşi dea acordul în scris, fără echivoc, în termen de 48h de la comunicarea costului de reparaţie. În situația în care cumpărătorul refuză reparația, conform comunicării, costului de reparație, iar produsul nu se mai află în perioada de garanție, cumpărătorul va suporta cheltuielile privind testarea și diagnosticarea echipamentului adus în service, precum și costul transportului pentru returnarea prin curier a produsului.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 6 luni de la finalizarea operaţiunilor vor fi declarate abandonate (conform dispoziţiilor Codului Civil).

Perioada de Garanţie

Pentru produsele comercializate de Expressoft Technology perioada de garanţie este menţionată pe factura de achiziţie. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 15 zile lucrătoare.

Durata medie de utilizare. Condiţii de garanţie.

Monitoare LCD/TFT, LED, Touchscreen sau plasmă

1.Durata medie de utilizare este cea indicată de Producător pentru fiecare produs achiziţionat în parte, timp în care se asigură piese de schimb originale şi service post-garanţie.

2.Garanţia este acordată cu respectarea condiţiei de livrare în ambalajul original sau ambalaj de monitor corespunzător, astfel încât să se poată face transportul şi depozitarea în siguranţă.

3.Garanţia nu acoperă deteriorarea subansamblurilor casante (lămpi, ecrane, lentile sau alte componente din sticlă).

4.Datorită limitărilor tehnologice, nu sunt considerate defecte monitoarele TFT şi ecranele laptop-urilor care reprezintă 2-5 pixeli defecţi.

5.Garanţia nu acoperă deteriorarea componentelor (surse de alimentare, interfeţe) datorată unor variaţii de tensiune din reţeaua de alimentare electrică.

Imprimante, printere, multifuncţionale, copiatoare

1.Durata medie de utilizare este cea indicată de Producător pentru fiecare produs achiziţionat în parte, timp în care se asigură piese de schimb originale şi service post-garanţie.

2.Garanţia se acordă în funcţie de durata specificată sau în funcţie de contor (număr de pagini printate), oricare ar surveni mai întâi.

3.Echipamentul trebuie folosit în concordanţă cu manualul de utilizare.

Se vor folosi doar materiale consumabile originale precum şi tipuri de hârtie recomandate de producător pentru echipamentul respectiv. Nerespectarea acestei cerinţe duce la anularea garanţiei.

1.Garanţia nu acoperă deteriorarea componentelor (surse de alimentare, interfeţe) datorată unor variaţii de tensiune din reţeaua de alimentare electrică.

2.Nu sunt cuprinse în garanţie consumabilele (toner, ribon, cilindru, developer, unităţi imagine, etc), lămpile și rolele de pe traseul hârtiei decât în termenul de 60 de zile de la vânzare și dacă nu se specifică altfel.

Calculatoare desktop, sisteme integrate, notebook-uri, PDA-uri, servere sau dispozitive de stocare

1.Durata medie de utilizare este cea indicată de Producător pentru fiecare produs achiziţionat în parte, timp în care se asigură piese de schimb originale şi service post-garanţie.

2.Acumulatorii produselor portabile (notebook-uri, PDA) au o perioadă de garanţie de 6 luni, indiferent de perioada de garanţie a sistemului.

3.Opţiunile (baterii, alimentatoare, periferice) pot avea garanţie mai mică decât sistemul de bază.

4.Consumabilele (baterii, mouse, tastaturi) nu fac obiectul garanţiei.

5.Garanţia nu include incompatibilitatea produsului garantat cu diferite produse software.

În niciunul din cazurile de defectare a produselor hardware, Expressoft Technology nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor, compania asumându-şi obligaţia de reparare a produsului ca atare. Recomandăm consumatorului să aibă planificat un ciclu de salvare a datelor.

Garanţia nu acoperă deteriorarea componentelor (surse de alimentare, interfeţe) datorată unor variaţii de tensiune din reţeaua de alimentare electrică.

Echipamente de comunicaţie şi elemente de reţea

 1. Durata medie de utilizare este cea indicată de Producător pentru fiecare produs achiziţionat în parte, timp în care se asigură piese de schimb originale şi service post-garanţie.
 2. Expressoft Technology SRL nu răspunde de păstrarea sau refacerea programelor sau setărilor memorate în echipamentele defecte.
 3. Garanţia nu acoperă deteriorarea componentelor (surse de alimentare, interfeţe) datorată unor variaţii de tensiune din reţeaua de alimentare electrică.

Software

 1. Garanţia produselor software acoperă defecte ale suportului material, înregistrare necorespunzătoare sau lipsa licenţelor.
 2. Garanţia nu include incompatibilitatea produsului garantat cu diferite platforme hardware.
 3. Garanţia nu acoperă accesul la update-uri/upgrade-uri software.

Software/ Baze de date Expressoft

 1. Garanţia produselor software/bazelor de date Expressoft acoperă defecte de înregistrare necorespunzătoare.
 2. Garanţia nu include incompatibilitatea produsului garantat cu diferite platforme hardware.
 3. Garanţia nu acoperă accesul la update-uri/upgrade-uri software/ Baze de Date.
 4. Garanţia pentru produse software şi Baze de date este acordată iî următoarele condiţii: (i) Programul / Baza de date este utilizată conform instructajului efectuat de personalul autorizat al Expressoft Technology şi doar de personalul instruit în acest sens şi (ii) Produsul Software / Baza de date şi echipamentele hardware pe care rulează este/sunt exploatat/e în condiţiile de mediu, instalare şi operabilitate respectiv:
 5. Această garanție nu se aplică dacă Produsul Software/Bazele de date: (i) a fost modificat, cu excepția cazurilor în care modificarea a fost realizată de către Expressoft sau a reprezentantului său autorizat, (ii) nu a fost instalat, operat, reparat sau întreținut în conformitate cu instrucțiunile furnizate de Expressoft, (iii) au fost supuse unor stresuri fizice sau electrice anormale, condiții anormale de mediu, utilizare incorectă, neglijență sau accident.

Expressoft garantează că serviciile privind software-ul/Bazele de date vor funcţiona în concordanţă cu specificaţiile înscrise în Documentaţia aferentă, respectiv condiţiile contractuale/ pachetul de servicii/ specificaţiile funcţionale servicii. Singurul remediu pentru orice incident care face obiectul acestor garanţii este de a remedia funcţionalităţile serviciilor în cauză conform condiţiilor contractuale/ pachetului de servicii/ specificaţiilor funcţionale servicii.

Alte produse - Se aplică condiţiile generale de garanţie prezente în certificatul de garanţie, precizările din documentaţia însoţitoare a produsului sau prevederile contractului de vânzare.

Atenţie! Durata medie de utilizare nu este acelaşi lucru cu garanţia oferită produselor. Perioada de garanţie pentru fiecare produs/echipament în parte este specificată pe factura fiscală emisă de către Expressoft Technology SRL  la momentul vânzării produsului către clientul final, cu excepţia produselor software şi bazelor de date produse de Expressoft pentru a căror perioadă de garanţie este de 3 luni de la data achiziţiei, conform prezentelor Condiţii generale de garanţie .

Nu fac obiectul service-ului în garanţie următoarele servicii:

 1. Setarea sau configurarea BIOS-ului sau al aplicaţiilor software.
 2. Reinstalarea sistemului de operare sau a altor aplicaţii, chiar dacă acestea au fost livrate împreună cu produsul cumpărat.
 3. Diagnosticarea şi identificarea unui defect, repunerea în funcţiune, curățarea sau înlocuirea consumabilelor.
 4. Curățarea sistemului sau componentelor de praf. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a-l curăţa periodic, cu excepţia cazurilor când sistemul este sigilat.
 5. Orice alt fel de servicii care nu fac obiectul prezentelor condiţii de garanţie vor fi prestate contra cost conform ofertei de servicii Expressoft Technology SRL.
 6. Nu se acordă garanție componentelor care s-au defectat datorită funcționării improprii a sistemelor de răcire (coolere), sau datorită acumulării excesive de praf. Coolerele topite sau descentrate nu mai fac obiectul garanţiei.
 7. Se exclud pretenţiile la garanţie ale cumpărătorului în cazul în care acesta, cu toate ca a constatat defecţiuni ale produsului şi le-a semnalat total sau parţial, exploatează în continuare produsul.
 8. Nu fac obiectul garanţiei placile de bază care au soclul de retenţie al coolerului rupt. De asemenea se va refuza recepţia, în vederea asigurării garanţiei, a plăcilor de bază care prezintă pini îndoiţi sau lipsa capacului de protecţie al socketului.
 9. Nu se acordă garanţie plăcilor de bază care prezintă trasee întrerupte, condensatori umflați/scurși, sloturi rupte/crăpate sau contacte îndoite. În condiţiile în care plăcile de bază se defectează din cauza folosirii unui cooler necorespunzător (flambează) sau din cauza supraîncălzirii datorată acumulării de praf, acestea nu mai fac obiectul garanției.
 10. Nu se acordă garanţie procesoarelor care au capsula lovită, prezintă urme de arsuri/şocuri sau au pinii îndoiţi.
 11. Defectarea plăcilor video cu TV-OUT survenită ca urmare a unor tensiuni exterioare induse prin cablu nu satisface condiţiile de acordare a garanţiei. Plăcile video care au procesorul grafic (GPU) ciobit, datorită intervenției asupra sistemului de răcire, nu fac obiectul garanției.
 12. Garanţia nu se acordă materialelor consumabile (cartuşe imprimantă, cap de printare, etc) cumpărate împreună cu produsul. Nu se acordă garanţie imprimantelor în care s-au folosit alte consumabile decât cele originale (sau recomandate de producător) sau dacă acestea au fost reîncărcate.

Nu se consideră defect funcţionarea necorespunzătoare a echipamentelor datorată configurărilor soft necorespunzătoare (fişiere corupte, viruşi, etc.) 

Expressoft nu garantează că

(a) serviciile vor fi furnizate fără erori sau neîntrerupt, sau că Expressoft va corecta toate erorile serviciilor:

(b) serviciile vor funcţiona împreună cu conţinutul dumneavoastră sau aplicaţiile dumneavoastră, sau cu oricare alt hardware, software, sistem, servicii sau date nefurnizate de Expressoft :

(c) serviciile vor îndeplini cerinţele, specificaţiile sau aşteptările dumneavoastră. Clientul înţelege că Expressoft nu controlează transferul de date prin intermediul unor platforme de comunicare, precum, dar fără a se limita la internet şi care pot fi subiect al limitărilor, întârzierilor şi altor probleme inerente în utilizare, asupra facilităţii de comunicare.

Expressoft nu este responsabil pentru orice probleme legate de performanţa, funcţionarea sau securitatea serviciilor care rezultă din conţinutul dumneavoastră, din cererile dumneavoastră şi din conţinutul terţilor. Expressoft nu va realiza nicio reprezentare sau garanţie privind fiabilitatea, exactitatea, corectitudinea sau utilitatea conţinutului sau a serviciilor terţilor şi întreaga responsabilitate în legătură cu conţinutul sau serviciile terţelor părţi, le revine acestora.

Pierderea garanţiei

Garanţia se pierde în cazul îndeplinirii oricăreia din condiţiile de mai jos:

 1. Echipamentele nu au etichetele şi sigiliile intacte.
 2. Produsele s-au defectat datorită unor cauze exterioare cum ar fi: catastrofe, cataclisme, accidente, pătrunderi de lichide în interior, variaţii de tensiune, pierderi sau avarieri apărute în urma transportului.
 3. Produsele prezintă malfuncţionalităţi datorate manipulării / instalării improprii sau folosirii neconforme cu instrucţiunile de utilizare.
 4. Produsele prezintă daune provocate din cauza intervenţiei persoanelor neautorizate de către vânzător pentru a opera modificări ale configuraţiei existente la livrare sau instalări ale altor componente. Orice modificare de configuraţie se face în cunoştinţă de cauză de către cumpărător pe propria răspundere.
 5. Produsele prezintă defecte fizice (vizibile) datorate şocurilor mecanice, electrice sau termice, inclusiv plăcile de bază care s-au defectat parţial sau integral datorită surselor defecte sau care nu corespund normelor şi specificaţiilor necesare funcţionării plăcii de bază.
 6. Produsele care sunt forţate prin overclocking sau acele subansamble care, fiind destinate uzului casnic, sunt folosite pentru activităţi profesionale.
 7. Unităţile optice (CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW) care s-au defectat ca urmare a spargerii unui CD/DVD în timpul funcţionării nu fac obiectul garanţiei.
 8. Imprimantele şi copiatoarele în care s-au utilizat alte consumabile decât cele originale sau consumabile ce prezintă urme de reîncărcare.
 9. Produsele prezintă defecte cauzate de vărsarea de lichide peste şi în interiorul echipamentelor (cu excepţia celor menţionate a fi waterproof).
 10. Produse defectate ca urmare a nerespectării parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (ex: tensiune alimentare, împământare, temperatură, mediu ambiant).
 11. Produse defectate ca urmare a conectării cu echipamente nestandard sau ale căror interfeţe de conectare nu sunt compatibile cu cele ale echipamentului vândut.
 12. Nu se consideră defecţiune şi nu fac obiectul garanţiei HardDisk-urile și SSD-urile la care sunt raportate sectoare defecte (bad-uri) de maxim 0,1% din capacitatea lor, decât dacă cel puțin un sector defect se află în zona de boot a acestuia.

Numărul de serie al produsului (S/N - "serial number", IMEI, etc), componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;

*Certificatele de garanţie pot fi emise direct de producător în cazul în care acesta are o reţea de service națională. În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service autorizat menţionat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.
Condiţiile de acordare a garanţiilor în acest caz pot varia în funcţie de producător şi sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel naţional.

 1. RETURNAREA PRODUSULUI ÎN 14 ZILE

7.1. Expressoft Technology acordă Clientului dreptul de a returna orice Produs în termen de 14 zile de la achiziția sa și de a primi rambursarea prețului acestuia, fara invocarea vreunui motiv, conform prevederilor prezentului articol

 1. 7.2. În cazul în care Clientul notifică Expressoft Technology la adresa contact@expressoft.ro privind intenția sa de a exercita dreptul de returnare pentru unul sau toate Produsele ce fac obiectul unei Comenzi, acesta va transmite odată cu notificarea intenției și contul bancar în care dorește să se facă rambursarea prețului. Prețul Produselor returnate va fi remis Clientului în contul bancar notificat în maxim 30 zile de la data la care Expressoft Technology a constatat că sunt respectate următoarele condiții:

(i) când Produsele reprezintă exclusiv Programe livrate electronic fără preinstalare pe Echipamente, acestea vor fi incetate automat de catre Expressoft Technology la data notificarii de catre Client a intentiei de returnare a licentelor, fara a fi necesara indeplinirea unor conditii suplimentare;

(ii) cand Produsele reprezinta Programe livrate cu preinstalare pe Echipamente, acestea vor fi verificate de Expressoft Technology cu scopul de a determina daca integritatea acestora a fost conservata conform art. 2.1. Daca Expressoft Technology determina ca acestea sunt integre, acestea vor fi incetate cu acceasi data.

(iii) cand Produsele reprezinta Echipamente / Bunuri, atunci acestea vor fi livrate pe cheltuiala Clientului catre Expressoft Technology si verificate de Expressoft Technology pentru a se determina daca nu sunt deteriorate si starea lor permite re-sigililarea si comercializarea ulterioara. In situatia in care Expressoft Technology constata ca acestea corespund, va accepta returnarea lor.

 

 1. LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII ȘI DESPAGUBIRI

8.1. Răspunderea Expressoft Technology se va limita la pierderea directă și nu va include pierderile indirecte sau subsecvente. Astfel, printre altele, se vor exclude: pierderi ale venitului, pierderi ale cifrei de afaceri, pierderi ca urmare a închiderii, costuri majorate de producție sau operaționale, pierderi ale bazei de clienți și pierderi ale reputației, pierderi datorate întârzierii Produselor și nu numai.

8.2. Expressoft Technology nu va fi răspunzătoare pentru pierderea sau dauna produsă Programelor pe parcursul reparării sau modernizării oricăror alte programe, bunuri sau echipamente relaționate acestora, dacă aceste lucrări nu au fost aprobate de către Expressoft Technology. Clientul va fi responsabil pentru protejarea tuturor datelor, asumându-și toate precauțiile împotriva oricăror pierderi de date. Expressoft Technology recomandă Clientului back-up periodic al bazei de date zilnic, - interval minim de 1 zi calendaristică, pe un mediu de stocare extern (stick usb, hard disk extern, CD etc.).

8.3. Expressoft Technology nu are nicio răspundere pentru daunele cauzate de spargerea Programelor catre terte parti, indiferent ca aceste terte parti se afla sub autoritatea Clientului sau nu, ca reprezinta salariati sau subcontractori ai acestuia si indiferent ca accesul la Programe se realizeaza din locatia Clientului sau remote. Expressoft Technology exclude expres orice garantie de securitate cu privire la Program.

8.4. DESPĂGUBIREA MAXIMĂ ACORDATĂ DE Expressoft Technology ESTE LIMITATĂ LA PREȚUL ÎNCASAT PENTRU PRODUSELE FURNIZATE CLIENTULUI CARE AU CONDUS LA PRETENȚIA RESPECTIVĂ, INDIFERENT DE NATURA PRETENȚIEI, FIE ACEASTA CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ, DE GARANȚIE SAU DE ALTĂ NATURĂ.

8.5. Pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor ce îi incumbă în baza Contractului, Expressoft Technology datorează penalități de întârziere de 0.15%/zi din valoarea obligației neexecutate, până la data executării acesteia.

8.6. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.

EXPRESSOFT nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale.

 1. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic/e-mail în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă produsul nu s-a livrat încă.
 2. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate/puse la dispoziție de producători/furnizori și EXPRESSOFT nu-și asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.
 3. Prețurile produselor/serviciilor de pe acest SITE sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile în perioada de timp menționată.

În cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limita stocurilor disponibile.

 1. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod datorită modificării caracteristicilor sau design-ului, fără notificare prealabilă de către producători.
 2. EXPRESSOFT își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.
 3. Orice problemă cauzată de produsele și/serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de maximum 15 zile de la momentul la care consumatorul anunță EXPRESSOFT despre neconformitățile constatate.

 

 1. ÎNCETARE

9.1. Acest Contract va fi in vigoare pe durata nedeterminata, insa nu mai putin de Durata Initiala a oricarui Document de comanda incheiat in baza sa, respectiv pe toata durata relatiei comerciale a partilor, cat timp Clientul utilizeaza Serviciile Cloud / Serviciile Suplimentare / Programele Terte, si ulterior, pentru drepturile si obligatiile care prin natura lor subzista incetarii lui. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti.

9.2. Contractul poate inceta in urmatoarele moduri:

 1. prin denuntare de catre oricare dintre parti, cu preaviz de 90 (nouazeci treizeci) zile, dupa expirarea Duratei Initiale a Documentelor de comanda aferente Contractului. Daca Clientul denunta Contractul, acesta se obliga sa plateasca catre Expressoft cheltuilelile efectuate de acesta pana la data denuntarii, in scopul Contractului, precum si sa-si achite toate obligatiilor de plata catre aceasta. Cu toate acestea, denuntarea Contractului sau a oricarui Document de comanda nu se va putea face de catre Client daca Clientul are in derulare Documente de comanda aflate in Durata Initiala;
 2. prin acordul partilor, consemnat in scris prin Act Aditional;

iii.              prin reziliere, oricare dintre parti putand solicita rezilierea, daca cealalata parte nu isi executa sau executa cu intarziere ori in mod necorespunzator obligatiile ce ii revin in baza Contractului si a fost notificata cu preaviz de 30 (treizeci) de zile de cealalta parte in scris in acest sens, dar nu a luat masuri de remediere. Rezilierea intervine de plin drept, fara prin notificare de reziliere unilaterala cu efect imediat somatie, fara punere in intarziere, fara a fi necesara interventia instantei sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile;

 1. in caz de forta majora;
 2. in cazul nerespectarii prevederilor Acordului de licenta, prin notificare de reziliere unilaterala cu efect imediat.
 3. Expressoft Technology poate denunța unilateral Contractul, în urma unei notificări prealabile de 5 zile înainte de încetare, fără ca Clientul să poată pretindă daune-interese, în următoarele cazuri:
 4. a) neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului, a tranzactiei, in cazul platii online;

b invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Expressoft Technology, in cazul platii online;

 1. b) datele furnizate de catre Client in Cont sunt incomplete sau incorecte, iar Comandanu se poate executa;
 2. d) realizarea a mai mult de doua livrari consecutive in baza acestuia sau a altor Contracte, esuate.

9.3. Clientul accepta ca, daca incalcarea Contractului ce a dus la incetare acestuia ii este imputabila, precum si daca inregistreaza plati restante catre Expressoft, nu mai poate utiliza Serviciile Cloud. Incetarea Contractului nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

9.4. Daca Expressoft reziliaza acest Contract in conditiile specificate mai sus, Clientul trebuie sa plateasca in 15 (cincisprezece) zile toate sumele scadente si acumulate pentru Serviciile Cloud / Serviciile Suplimentare / Programele Terte prestate in baza acestui Contract inainte de o astfel de reziliere, plus taxele si alte cheltuieli aferente si alte sume datorate potrivit Documentelor de comanda in derulare la momentul respectiv.

9.5. Dispozițiile care supraviețuiesc încetării sau expirării prezentului Contract sunt cele referitoare la limitarea răspunderii, despăgubiri, plăți și altele care, prin natura lor, sunt destinate să supraviețuiască.

 

 1. NOTIFICĂRI

10.1. Orice notificare, cerere sau comunicare adresata de o parte celeilalte parti va fi valabil efectuata daca este facuta in forma scrisa si adusa la cunostinta partii fie prin scrisoare recomandata, fax sau posta electronica (e-mail: contact@expressoft.ro), fie direct, sub semnatura reprezentantilor autorizati ai partii la coordonatele mentionate in Contract si/sau Comanda/ Cont. 10.2. In cazul in care notificarea se va face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea este trimisa prin fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare care urmeaza zilei de expediere. Notificarea verbala si/sau telefonica nu este luata in considerare daca nu este consemnata imediat (maxim 2 (doua) ore) prin una din modalitatile sus-mentionate.

 

 1. CONFIDENȚIALITATE

SC EXPRESSOFT TECHNOLOGY SRL persoană juridică înregistrată la Registrul Comerțului (nr. J40/1167/1991, CUI RO1581947) este operator direct. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este furnizarea de produse și servicii prin intermediul platformei online cât și scopurile paralele ale acestei activități: returnarea produselor, procesarea informațiilor necesare livrării, îmbunătățirea experienței pentru utilizator prin reținerea anumitor setări sau preferințe, după obținerea consimțământului acestuia, modificări de preț, caracteristici ale produselor/serviciilor, modificări ale stocului, promoții, facturare. 

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute în acest document.  

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fară nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.  

Conform legislației din România minorii nu pot încheia contracte comerciale și nici datele lor personale nu sunt prelucrate fară acordul părinților. 

Neacceptarea acestei convenții ori a oricărei prevederi din aceasta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea sitului ori utilizarea în orice mod a serviciului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, utilizarea în orice mod a serviciului constituie o acceptare în întregime a convenției și a oricărei prevederi din aceasta, inclusiv a oricăror modificări ulterioare care vor putea fi efectuate fară restricții de către furnizor, fară a fi necesară nicio altă formalitate. 

Conform cerințelor Legii nr. 679/2016 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu         caracter personal, și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC EXPRESSOFT TECHNOLOGY SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

În acest sens, SC EXPRESSOFT TECHNOLOGY SRL    a elaborat o serie de măsuri tehnice                                    si organizatorice pentru  prevenirea riscurilor ce pot apărea în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în interiorul organizației este condiționată de o serie de măsuri tehnice și organizatorice în vederea securizării acestora. Aceste măsuri au rolul de a proteja informațiile la nivelul organizației împotrivă incidențelor de securitate.

La nivelul organizației, s-au întreprins următoarele măsuri de securitate pentru reducerea riscurilor:

Măsurile tehnice:

 • Certificatul SSL - are rolul de a securiza schimbul de informații prin Internet. Acesta criptează informațiile, înaintea ca acestea să circule prin Internet. Informațiile criptate nu pot fi decriptate decât de serverul căruia îi sunt adresate. Acest lucru garantează că informațiile trimise către un website/platformă online nu vor fi furate, interceptate, prelucrate.  Informațiile despre carduri bancare, parole și în general orice informație care se dorește a rămâne privată este securizată de acest certificat.
 • Back-up automat – setat la un interval de timp pentru garantarea informațiilor și pentru că toți clienții să fie siguri că informațiile și preferințele furnizate de ei nu dispar și nu sunt distruse, pierdute sau incorecte în cazul unei erori a serverului.
 • Filtre anti – spam și antivirus care previn infiltrarea conținutul malițios sau a unor viruși care pot prelucra datele în mod neautorizat sau care le pot transmite către alte entități sau persoane care nu  au obținut consimțământul persoanei vizate.
 • Protejarea conținutului profilului de client prin introducerea unei reguli de generare a parolei mai complexe. Se solicită clientului, la crearea contului, o parolă care să îndeplinească un criteriu de complexitate mai mare (alfanumeric + caractere speciale);
 • Securizarea modulelor și a scripturilor care comunică în interiorul platfomei. Se verifică în mod constant funcționarea elementelor implicate în interacțiunea client-server, server-client.
 • Verificarea și optimizarea modulelor în vederea menținerii lor up-to-date pentru prevenirea vulnerabilitatilor. Această măsură previne identificarea vulnerabilitatilor la nivel global în platfomele utilizate, vulnerabilități de tip 0-day ce pot intercepta schimbul de
 • date și implicit date cu caracter personal în interacțiunile clientului cu platforma sau ale responsabilului de proces cu clientul și platforma.
 • Clasificarea tipurilor de acces de către responsabilul de proces – grupuri de administrare, posibilitatea de a adaugă sau șterge anumite drepturi pe un user cu acces deplin – personalizarea accesului în funcție de necesitate.
 • Protejarea cu parolă a dispozitivului de pe care, responsabilul de proces efectuează prelucrările de date, pentru a preveni intervenția neautorizată.
 • Firewall – program software și componenta hardware instalată în locația serverelor al firmei care oferta hostingul platformei online, sunt destinat protejării serverului și al echipamentelor de rețea,
 • împotrivă atacurilor informatice, încercării de pătrundere neautorizată, instalării de aplicații software malițioase ce pot pune în pericol datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformei. Firewall-ul blochează accesul persoanelor neautorizate la informațiile stocate pe echipamentul conectat la Internet.
 • Accesul la sistemele de procesare a datelor în care sunt procesate datele personale este posibil doar după ce persoana autorizată a fost identificată și autentificată cu succes (de ex. cu nume de utilizator și parolă sau card cu chip/PIN), cu utilizarea masurilor de securitate cele mai performante. În cazul lipsei autorizației, accesul este refuzat.
 • Toate încercările de accesare, atât cele reușite, cât și cele respinse, sunt înregistrate (ID de utilizator, computer, adresa IP utilizată) și arhivate într-un format conform regulilor de audit pentru 3 luni. În vederea detectării folosirii necorespunzătoare, serverul efectuează verificări repetate, aleatorii;
 • Verificarea constantă a vulnerabilităţilor platformei care ar putea permite extragerea de informații și date cu caracter personal. Hostingul are măsuri și soluții de securitate care scanează recurent fișierele procesate și fluxul de date care circulă în interiorul platformei;
 • Combaterea riscurilor unor breșe de securitate prin luarea măsurilor de precauție din punct de vedere tehnic și organizatoric prin securizarea platformei și update- ul constant cu versiuni stabile ale acesteia.
 1. FORȚĂ MAJORĂ

12.1. Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor contractuale atunci când acestea sunt cauzate de orice eveniment imprevizibil care se află în afara controlului părții respective, care nu implică vina sau neglijenta acesteia. Se includ, fără limitări: calamități naturale, izbucnirea unor revolte civile sau revoluții, acte de terorism, acte ale oricărui guvern sau organe ale puterii de stat, războaie, incendii, inundații, epidemii, restricții impuse de carantină sau embargouri, explozii, greve (fie acestea legale sau ilegale). Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în vederea ameliorării efectului evenimentului care constituie forța majoră.

12.2. Cazul de forță majoră va fi notificat celorlalte părți în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariția sa, iar în termen de 5 (cinci) zile de la notificare, partea afectată va remite celeilalte părți o confirmare scrisă a cazului de forță majoră emisă de Camera de Comerț și Industrie a

României sau de altă autoritate competentă.

12.3. În cazul în care acest eveniment se prelungește pentru o perioadă de peste 90 (nouăzeci) de zile și împiedică executarea Contractului, oricare dintre părți poate anula Contractul sau Produsele nefurnizate prin transmiterea unei notificări scrise. Prevederile prezentei secțiuni nu anulează obligația Clientului de a achita Produsele furnizate de către Expressoft Technology, pe baze proporționale.

 

 1. DATE PERSONALE

13.1. Expressoft Technology garantează că datele personale ale Reprezentantului, colectate prin intermediul Comenzii si/sau a Contului, vor fi folosite exclusiv în scopul încheierii și executării Contractului. Expressoft Technology poate colecta date cu caracter personal ex: CNP, adresa, nume, prenume, nr. tel), furnizate la crearea unui Cont de către Reprezentant pentru Client, numai cu acordul expres al acestuia, în următoarele scopuri: validarea, expedierea și facturarea Comenzii către Client, obligatii fiscale; rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comanda sau un Contract; pentru a asigura accesul acestuia la Magazinul on-line; trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic, atunci cand acestea pot fi in folosul utilizatorului; contactarea acestuia, la cererea sa scrisă; scopuri statistice. Prin crearea Contului, fiecare Reprezentant sau Client și-a exprimat consimtământul expres ca Expressoft Technology să colecteze și să adminiistreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 679/2016.

13.2. Datele Clientului și ale Reprezentantului vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii, precum și băncii emitente a instrumentului de plață utilizat deClient la efectuarea plății și de asemenea procesatorului de plati. 13.3. Reprezentantul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, și că este în cunoștință de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 679/2016, in special de:

(a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere și în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Expressoft Technology),

(b) dreptul de intervenție asupra datelor (de a cere și obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum și

notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau disproporționată față de scopul legitim care ar putea fi lezat),

(c) dreptul de opoziție (de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia unor dispozitii legale contrare),

(d) dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea nr. 679/2016 care i-au fost incalcate. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana vizata, inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa dpo@expressoft.eu sau in scris catre Expressoft Technology. In situatia in care Reprezentantul solicita incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal, accesul la Magazinul on-line va fi automat restrictionat, deoarece nu poate functiona fara prelucrarea datelor cu caracter personal. Clientul va primi automat o notificare in acest sens si are obligatia de a numi alt Reprezentant legal in cazul in care doreste reluarea accesului in Magazinul on-line.

Exercitarea drepturilor conform legii 679/2016 (GDPR) este garantata de Expressoft Technology.

Cu toate acestea, solicitarea de exercitare drepturi, ar putea sa nu fie prelucrata sau ar putea fi prelucrata partial de catre operator, cu informarea prealabila a persoanei vizate, daca:

- datele sunt in continuare necesare scopului pentru care au fost colectate;

- prelucrarea a fost facuta inainte de solicitarea de exercitare drepturi;

- prelucrarea este in continuare necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale, care ii revine operatorului (interese legitime, obligatii fiscale;

 1. DIVERSE

14.1. Prezentul Contract reprezinta intreaga intelegere a partilor cu privire la Produsele comandate de Client si inlocuieste orice intelegeri dintre parti trecute sau prezente, scrise sau orale, privitoare la acestea si nu exista elemente secundare asupra carora partile nu au convenit. Partile nu vor putea deroga de la prevederile exprese ale Contractului prin aplicarea practicilor statornicite intre parti, a uzantelor sau a echitatii.

14.2. Orice modificari aduse Contractului nu vor putea fi facute decat prin act aditional semnat de ambele parti.

14.3. In cazul in care o clauza contractuala este lovita de nulitate sau devine inaplicabila, celelalte clauze se vor mentine in vigoare si respectiva clauza contractuala va fi inlocuita cu o alta clauza adecvata scopului si intentiei Contractului. Titlurile articolelor au rol exclusiv de referinta si nu vor avea niciun efect asupra interpretarii acestora.

14.4. Contractul este supus legii romane. Daca rezolvarea pe cale amiabila a eventualelor litigii nu este posibila, solutionarea se va face prin instanta de judecata competenta. Competenta de solutionare apartine instantelor de la sediul Expressoft Technology.

14.5. Contractul este incheiat exclusiv intre Client si Expressoft Technology. Nicio terta parte nu va dobandi drepturi impotriva Expressoft Technology, iar Expressoft Technology nu va avea nicio raspundere fata de terti, ca urmare sau in legatura cu orice contract. In plus, Clientul va despagubi Expressoft Technology impotriva tuturor actiunilor, pretentiilor sau solicitarilor terților, de natură delictuală sau de altă natură, născute în mod direct sau indirect în legatură cu Produsele, în cazul în care aceste acțiuni, pretenții sau solicitări sunt cauzate de sau datorate, chiar și parțial, Clientului.

14.6. Neexercitarea de către Expressoft Technology a drepturilor sale nu este și nu poate fi considerată ca o renunțare la acele drepturi (inclusiv cu privire la o încălcare a Contractului de către Client). În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalentul bănesc a obligației respective nu înseamnă că a renunțat la acest drept.

14.7. Clientul declară în mod expres că acest Contract, și toate documentele referențiate în cuprinsul său și care fac parte integrantă din acesta, au fost aduse la cunostință și negociate între părți și ca acestea în integralitatea lor reprezintă clauze negociate în sensul articolului 1202 C. civ. În acest sens, Clientul declară că acceptă în mod expres dispozițiile art. 1.7., 5.1.1., 5.2.5., 5.2.7, 8, 9.1.pct. (i), pct (ii), 9.1.pct. (iv), 9.3., 9.5. si 14.4. din acest Contract.

14.8. Niciuna dintre părți nu poate cesiona Contractul în tot sau în parte, fără acordul scris prealabil al celeilalte.

14.9. Expressoft Technology își rezervă dreptul de a sub-contracta orice parte a oricărei furnizări de Produse. Succesorii legali, atât ai Expressoft Technology cât și ai Clientului, vor fi îndreptățiți la drepturile și supusi obligațiilor stabilite în acest Contract.

14.10. Contractul poate fi tiparit fără nicio îngrădire, pentru lecturare, într-o formă needitabilă și poate fi găsit în permanență pe Site, în Cont. Versiunea tiparită nu poate prevala față de versiunea electronică aflată pe Site, și nu poate fi utilizată ca mijloc de probă a termenilor și condițiilor pe care le conține. Semnatarii prezentului Contract declară că au toate autorizațiile și/sau împuternicirile necesare in conformitate cu legea romana si actele constitutive ale societatilor pe care le reprezinta pentru semnarea acestuia.